Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50002-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50002-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.08.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12M 1/107  C12M 1/36  C12M 1/34  C12M 1/02  C02F 11/04  B09B 3/65   
(54)  Názov  Bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného biosubstrátu 
(57)  Anotácia  Opísaný je bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu pozostávajúci z hermetizovanej nádoby (28), ktorá stojí na pevnej nadzemnej základovej konštrukcii (29), zvrchu ju zakrýva kužeľová kupola (27) a zboku je do nej zapustený násypný lievik (1) a výpustný lievik (7) s hrdlom a výpustom s fekálnou koncovkou (14). Na dne nádoby (28) je cez hriadeľ (21) s elektromotorom (18) osadená stierka (15) s odkaľovacím potrubím (17) a fekálnou pákovou koncovkou (16). Pod kužeľovou kupolou (27) je umiestnený výpustný plynový ventil (3) s poistným ventilom (2) pretlaku. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Badida Miroslav, Dr. h. c. mult. prof. Ing., PhD.; Detvianska 16, 040 01 Košice 1; SK;
Dzuro Tibor, Ing., PhD.; Vencová 45, 040 01 Košice 1; SK;
Šebo Juraj, doc. Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice 1; SK;
Badidová Miroslava, Mgr. Ing.; Detvianska 16, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 10.08.2022 15/2022 BA9A
 
PP 50002-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 07.02.2022 58,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 07.02.2022 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.02.2022 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.02.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50002-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50002-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 26.01.2022 Typ Doručené
Opis 26.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.02.2022 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.02.2022 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.02.2022 Typ Platba
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 08.02.2022 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 08.02.2022 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 22.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.04.2022 Typ Doručené
Opis 28.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 19.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o skoršom zverejnení 20.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2022 Typ Odoslané
PP 50002-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku