Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50002-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50002-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.01.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 1/38  H01Q 1/22  H01Q 7/06   
(54)  Názov  NFC solenoidová anténa a elektronický modul typu SoP využívajúci NFC solenoidovú anténu ako EMC tienenie 
(57)  Anotácia  Anténová sústava má jednu solenoidovu anténu (6) pripojenú k vysielaču elektrického vysokofrekvenčného signálu, výhodne k NFC, a má tvar tenkého plochého kvádra. Jadro antény je tvorené plochým feritovým jadrom, ktoré je vložené medzi dve vrstvy PCB a vinutie je vytvorené pomocou vodivých ciest na PCB, a to tak, že vrchná a spodná časť vinutia vytvára na PCB tienenie proti elektrickému poľu a feromagnetické jadro tienenie proti magnetickému poľu pre elektroniku, ktorá je umiestená pod anténou, pričom elektronika svojimi rozmery neprekračuje pôdorys antény. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Frlička Jozef, Ing.; Švabinského 20, 851 01 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Frlička Jozef, Ing.; Švabinského 20, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.08.2020 08/2020 BA9A
 
PP 50002-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50002-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.01.2019 Typ Doručené
1b Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.01.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.01.2019 Typ Doručené
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.01.2019 Typ Platba
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.01.2019 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 14.01.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 14.01.2019 Typ Doručené
PP 50002-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku