Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50002-2014
(11)  Patent Number  288560 
(21)  Application Number  50002-2014 
(22)  Application Date  10.01.2014 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.06.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.08.2015 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  07.05.2018 
(51)  International Patent Classification  G01N 21/00  G01N 21/39  G01N 1/28  G01N 1/38  G01N 15/02  G01N 15/06  G01N 33/26  G01N 33/22   
(54)  Title  Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch 
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch, ktorý je založený na tom, že alkány obsiahnuté v alkoholoch ako nežiaduce nečistoty po zmiešaní alkoholu s vodou segregujú do diskrétnych, relatívne stabilných nanočastíc, ktorých početnosť, veľkosť a hustota koreluje s obsahom alkánov, ktorý sa následne kvantifikuje pomocou kalibračných závislostí. Uvedená kvantifikácia sa môže uskutočniť metódou laserového rozptylu svetla. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Sedlák Marián, RNDr., DrSc.; Hroncova 17, 040 01 Košice; SK;
Rak Dmytro, Mgr.; Šafárikova trieda 288/3, 040 11 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2015/050002 
   Patent in Force minimum until  10.01.2023 
   Patent in Force maximum until  10.01.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.08.2015 8/2015 BA9A
2 Udelené patenty 01.06.2018 6/2018 FG4A
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 50002-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.01.2015 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50002-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 02.05.2018 248,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 03.01.2019 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 27.12.2019 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 30.12.2020 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 27.12.2021 165,50 EUR 9

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50002-2014
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.01.2014 Type Delivered
1a Opis 10.01.2014 Type Delivered
1b Patentové nároky 10.01.2014 Type Delivered
1c Anotácia 10.01.2014 Type Delivered
1d Výkresy 10.01.2014 Type Delivered
2a Plná moc 27.01.2014 Type Delivered
2b Doplnenie materiálov 27.01.2014 Type Delivered
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.01.2015 Type Delivered
4 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.02.2015 Type Payment
5 vnútrospisový list 06.03.2015 Type Internal Letter
6 vnútrospisový list 24.03.2015 Type Internal Letter
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.05.2015 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie PP 14.05.2015 Type Internal Letter
9 správa o rešerši 22.02.2017 Type Internal Letter
10 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.04.2017 Type Sent document
11 Žiadosť inde neuvedená 25.04.2017 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 15.05.2017 Type Sent document
13 Odpoveď na správu úradu 12.06.2017 Type Delivered
13a Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Type Delivered
13b Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Type Delivered
13c Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Type Delivered
13d Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Type Delivered
13e Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Type Delivered
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.08.2017 Type Sent document
15 záznam o rokovaní 09.10.2017 Type Internal Letter
16 Doplnenie materiálov 16.10.2017 Type Delivered
16a Príloha inde neuvedená 16.10.2017 Type Delivered
17 Odpoveď na správu úradu 11.10.2017 Type Delivered
17a Príloha inde neuvedená 11.10.2017 Type Delivered
17b Opis 11.10.2017 Type Delivered
17c Sprievodný list 11.10.2017 Type Delivered
18 záznam o vykonaní úplného prieskumu 22.01.2018 Type Internal Letter
19 pokyn na udelenie 22.01.2018 Type Internal Letter
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.02.2018 Type Sent document
21 Oznámenie inde neuvedené 08.03.2018 Type Delivered
22 rozhodnutie o udelení patentu 21.03.2018 Type Sent document
23 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.05.2018 Type Sent document
24 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2022 Type Delivered
24a Sprievodný list 06.02.2022 Type Delivered
24b Príloha inde neuvedená 06.02.2022 Type Delivered
24c Príloha inde neuvedená 06.02.2022 Type Delivered
25 oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Type Sent document
PP 50002-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Ústav experimentálnej fyziky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku