Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50002-2014
(11)  Číslo patentu  288560 
(21)  Číslo prihlášky  50002-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.01.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.08.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  07.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/00  G01N 21/39  G01N 1/28  G01N 1/38  G01N 15/02  G01N 15/06  G01N 33/26  G01N 33/22   
(54)  Názov  Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch, ktorý je založený na tom, že alkány obsiahnuté v alkoholoch ako nežiaduce nečistoty po zmiešaní alkoholu s vodou segregujú do diskrétnych, relatívne stabilných nanočastíc, ktorých početnosť, veľkosť a hustota koreluje s obsahom alkánov, ktorý sa následne kvantifikuje pomocou kalibračných závislostí. Uvedená kvantifikácia sa môže uskutočniť metódou laserového rozptylu svetla. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedlák Marián, RNDr., DrSc.; Hroncova 17, 040 01 Košice; SK;
Rak Dmytro, Mgr.; Šafárikova trieda 288/3, 040 11 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2015/050002 
   Minimálna platnosť do  10.01.2023 
   Maximálna platnosť do  10.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.08.2015 8/2015 BA9A
2 Udelené patenty 01.06.2018 6/2018 FG4A
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 50002-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.01.2015 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50002-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 02.05.2018 248,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 03.01.2019 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 27.12.2019 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 30.12.2020 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 27.12.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50002-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.01.2014 Typ Doručené
1a Opis 10.01.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 10.01.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 10.01.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 10.01.2014 Typ Doručené
2a Plná moc 27.01.2014 Typ Doručené
2b Doplnenie materiálov 27.01.2014 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.01.2015 Typ Doručené
4 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.02.2015 Typ Platba
5 vnútrospisový list 06.03.2015 Typ Interné listy
6 vnútrospisový list 24.03.2015 Typ Interné listy
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.05.2015 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 14.05.2015 Typ Interné listy
9 správa o rešerši 22.02.2017 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.04.2017 Typ Odoslané
11 Žiadosť inde neuvedená 25.04.2017 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 15.05.2017 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 12.06.2017 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Typ Doručené
13c Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Typ Doručené
13d Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Typ Doručené
13e Príloha inde neuvedená 12.06.2017 Typ Doručené
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.08.2017 Typ Odoslané
15 záznam o rokovaní 09.10.2017 Typ Interné listy
16 Doplnenie materiálov 16.10.2017 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 16.10.2017 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 11.10.2017 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 11.10.2017 Typ Doručené
17b Opis 11.10.2017 Typ Doručené
17c Sprievodný list 11.10.2017 Typ Doručené
18 záznam o vykonaní úplného prieskumu 22.01.2018 Typ Interné listy
19 pokyn na udelenie 22.01.2018 Typ Interné listy
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.02.2018 Typ Odoslané
21 Oznámenie inde neuvedené 08.03.2018 Typ Doručené
22 rozhodnutie o udelení patentu 21.03.2018 Typ Odoslané
23 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.05.2018 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2022 Typ Doručené
24a Sprievodný list 06.02.2022 Typ Doručené
24b Príloha inde neuvedená 06.02.2022 Typ Doručené
24c Príloha inde neuvedená 06.02.2022 Typ Doručené
25 oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 50002-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Ústav experimentálnej fyziky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku