Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50001-2021
(11)  Číslo patentu  288960 
(21)  Číslo prihlášky  50001-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  25.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  04.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41M 1/24  B41F 19/02  B41F 19/08  C14B 1/56  C14B 5/02  C14B 17/08   
(54)  Názov  Spôsob farebnej razby 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob výroby farebnej razby, pri ktorom sa materiál alebo polotovar (2), ktorý má byť vybavený razbou, zafixuje do prípravku a následne je s prípravkom vložený najprv do stroja vykonávajúceho razbu, a potom do stroja vykonávajúceho tlač. Tlač je vykonaná do razby s vysokou presnosťou. Oba stroje sú nastavené na pracovné koordináty v sústave súradníc, ktorá je vymedzená prípravkom. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Menšík Radek; Průmyslová 400/6, 747 18 Píšť; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Menšík Radek; Průmyslová 400/6, 747 18 Píšť; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2018/050032 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019/233502 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.08.2022 
   Maximálna platnosť do  08.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.02.2021 4/2021 BA9A
2 Udelené patenty 25.05.2022 10/2022 FG4A
 
PP 50001-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.01.2021 58,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.01.2021 15,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.03.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50001-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50001-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 07.01.2021 Typ Doručené
Opis 07.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.01.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.01.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.01.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.01.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 11.01.2021 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.01.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.01.2021 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 21.01.2021 Typ Interné listy
správa o rešerši 03.02.2022 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 04.02.2022 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.02.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 04.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.05.2022 Typ Odoslané
PP 50001-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku