Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50001-2015
(11)  Patent Number  288766 
(21)  Application Number  50001-2015 
(22)  Application Date  09.01.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.07.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.08.2016 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  26.05.2020 
(51)  International Patent Classification  G01N 21/00  G01N 21/39  G01N 1/28  G01N 1/38  G01N 15/02  G01N 15/06   
(54)  Title  Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou miešateľných kvapalinách 
(57)  Abstract  Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou miešateľných kvapalinách spočíva v tom, že hydrofóbne látky obsiahnuté v organických kvapalinách po zmiešaní organickej kvapaliny s vodou segregujú do diskrétnych, relatívne stabilných nanočastíc, ktorých rozptylový signál (intenzita rozptýleného svetla) alebo veľkosť koreluje s obsahom hydrofóbnych látok, ktorý sa následne kvantifikuje pomocou kalibračných závislostí. Výhodou spôsobu je cenová nenáročnosť zariadenia, cenová nenáročnosť jedného stanovenia, jeho kompaktnosť/použiteľnosť v teréne a najmä vhodnosť použitia ako skríningovej metódy. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK;
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky; Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Sedlák Marián, RNDr., DrSc.; Hroncova 17, 040 01 Košice; SK;
Rak Dmytro, Mgr.; Šafárikova trieda 288/3, 040 11 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  09.01.2023 
   Patent in Force maximum until  09.01.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.08.2016 8/2016 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2020 7/2020 FG4A
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 50001-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.01.2015 75,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.01.2015 10,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.01.2015 26,50 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.12.2019 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.04.2020 126,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50001-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.05.2020 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 30.12.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 27.12.2021 149,00 EUR 8

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50001-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.01.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 09.01.2015 Type Delivered
Opis 09.01.2015 Type Delivered
Patentové nároky 09.01.2015 Type Delivered
Výkresy 09.01.2015 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.01.2015 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.01.2015 Type Payment
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.01.2015 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.01.2015 Type Payment
výzva na predloženie plnej moci 30.01.2015 Type Sent document
Plná moc 03.03.2015 Type Delivered
vnútrospisový list 06.03.2015 Type Internal Letter
vnútrospisový list 24.03.2015 Type Internal Letter
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 06.05.2015 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.06.2015 Type Delivered
Doplnenie materiálov 22.06.2015 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 25.06.2015 Type Delivered
Výkresy 25.06.2015 Type Delivered
záznam o vykonaní predbežného prieskum 29.04.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP 02.05.2016 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.02.2017 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 25.04.2017 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 27.04.2017 Type Delivered
Sprievodný list 27.04.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 29.05.2017 Type Sent document
správa o rešerši 07.08.2019 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.08.2019 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.10.2019 Type Delivered
Identifikátor osoby 14.10.2019 Type Delivered
Sprievodný list 14.10.2019 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 11.12.2019 Type Delivered
Sprievodný list 11.12.2019 Type Delivered
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.12.2019 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 10.02.2020 Type Delivered
Anotácia 10.02.2020 Type Delivered
Identifikátor osoby 10.02.2020 Type Delivered
Opis 10.02.2020 Type Delivered
Patentové nároky 10.02.2020 Type Delivered
Sprievodný list 10.02.2020 Type Delivered
Výkresy 10.02.2020 Type Delivered
pokyn na udelenie 11.03.2020 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 11.03.2020 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 06.04.2020 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.04.2020 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 23.04.2020 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.07.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 06.02.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Type Sent document
PP 50001-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Centrum vedecko-technických informácií SR
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku