Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50001-2015
(11)  Číslo patentu  288766 
(21)  Číslo prihlášky  50001-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.01.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.08.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/00  G01N 21/39  G01N 1/28  G01N 1/38  G01N 15/02  G01N 15/06   
(54)  Názov  Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou miešateľných kvapalinách 
(57)  Anotácia  Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou miešateľných kvapalinách spočíva v tom, že hydrofóbne látky obsiahnuté v organických kvapalinách po zmiešaní organickej kvapaliny s vodou segregujú do diskrétnych, relatívne stabilných nanočastíc, ktorých rozptylový signál (intenzita rozptýleného svetla) alebo veľkosť koreluje s obsahom hydrofóbnych látok, ktorý sa následne kvantifikuje pomocou kalibračných závislostí. Výhodou spôsobu je cenová nenáročnosť zariadenia, cenová nenáročnosť jedného stanovenia, jeho kompaktnosť/použiteľnosť v teréne a najmä vhodnosť použitia ako skríningovej metódy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK;
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky; Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedlák Marián, RNDr., DrSc.; Hroncova 17, 040 01 Košice; SK;
Rak Dmytro, Mgr.; Šafárikova trieda 288/3, 040 11 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Maximálna platnosť do  09.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.08.2016 8/2016 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2020 7/2020 FG4A
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 50001-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.01.2015 75,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.01.2015 10,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.01.2015 26,50 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.12.2019 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.04.2020 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50001-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.05.2020 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 30.12.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 27.12.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50001-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 09.01.2015 Typ Doručené
Opis 09.01.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 09.01.2015 Typ Doručené
Výkresy 09.01.2015 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.01.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.01.2015 Typ Platba
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.01.2015 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.01.2015 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 30.01.2015 Typ Odoslané
Plná moc 03.03.2015 Typ Doručené
vnútrospisový list 06.03.2015 Typ Interné listy
vnútrospisový list 24.03.2015 Typ Interné listy
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 06.05.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2015 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.06.2015 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 25.06.2015 Typ Doručené
Výkresy 25.06.2015 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 29.04.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP 02.05.2016 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.02.2017 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 25.04.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 27.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 27.04.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 29.05.2017 Typ Odoslané
správa o rešerši 07.08.2019 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.08.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.10.2019 Typ Doručené
Identifikátor osoby 14.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.10.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 11.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.12.2019 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.12.2019 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 10.02.2020 Typ Doručené
Anotácia 10.02.2020 Typ Doručené
Identifikátor osoby 10.02.2020 Typ Doručené
Opis 10.02.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 10.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.02.2020 Typ Doručené
Výkresy 10.02.2020 Typ Doručené
pokyn na udelenie 11.03.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 11.03.2020 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 06.04.2020 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.04.2020 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 23.04.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 50001-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Centrum vedecko-technických informácií SR
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku