Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50001-2013
(11)  Číslo patentu  288663 
(21)  Číslo prihlášky  50001-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.01.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  61/584 554, 13/572 542 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.01.2012, 10.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2013 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  21.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 5/10  H05H 13/04  H05H 7/10  G21K 1/00   
(54)  Názov  Prístroj na liečenie nádoru pacienta nabitými časticami 
(57)  Anotácia  Predmetom vynálezu je prístroj na liečenie nádoru (2120) pacienta (2130) nabitými časticami, pričom prístroj obsahuje systém (100) zväzku nabitých častíc; nosnú plošinu (3510) obsahujúcu pozdĺžnu oporu usporiadanú na polohovanie pacienta (2130) v prvej polohe mimo dráhy nabitých častíc a následné prepolohovanie pacienta (2130) v druhej polohe v dráhe nabitých častíc; synchrotrón (130) usporiadaný na dodávku nabitých častíc do polohy nad nosnou plošinou (3510) v druhej polohe; pár oscilačných indukčných lamiel (1912, 1914) v prvej vzdialenosti od stredu (280) synchrotrónu (130); extrakčný materiál (1930) tenší ako 10 milimetrov; pár extrakčných lamiel (1914, 1916) v druhej vzdialenosti od stredu (280) a vákuovú trubicu (322) pozdĺžne obklopujúcu dráhu zväzku nabitých častíc, pričom uvedená vákuová trubica (322) prebieha postupne do synchrotrónu (130); pozdĺž cirkulačnej dráhy (264) zväzku; medzi párom oscilačných budiacich lamiel (1912, 1914); cez uvedený extrakčný materiál (1930), s následným spomaľovaním nabitých častíc do extrakčnej dráhy so zmenšeným rádiusom oblúka (266) počas používania a medzi párom extrakčných lamiel (1914, 1916); uvedená prvá vzdialenosť je väčšia ako uvedená druhá vzdialenosť; synchrotrón (130) je usporiadaný na dodávku nabitých častíc do polohy nad plošinou (3510) v druhej polohe. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Balakin Vladimir; 20 B.K. Shembelya Lane, 142281 Protvino, Moscow Region; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Balakin Vladimir; 20 B.K. Shembelya Lane, 142281 Protvino, Moscow Region; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.01.2023 
   Maximálna platnosť do  04.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.08.2013 08/2013 BA9A
2 Udelené patenty 06.05.2019 05/2019 FG4A
 
PP 50001-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.03.2019 7 496,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 28.11.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 24.11.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 24.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50001-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.01.2013 Typ Doručené
1a Podklady v pôvodnom jazyku 04.01.2013 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.01.2013 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 29.01.2013 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.02.2013 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.02.2013 Typ Platba
6 Slovenské podklady 02.05.2013 Typ Doručené
6a Opis 02.05.2013 Typ Doručené
6b Patentové nároky 02.05.2013 Typ Doručené
6c Anotácia 02.05.2013 Typ Doručené
6d Výkresy 02.05.2013 Typ Doručené
7a Doklad o práve prednosti 10.05.2013 Typ Doručené
7b Plná moc 10.05.2013 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.05.2013 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 29.05.2013 Typ Interné listy
10 rozhodnutie o vrátení preplatku 29.07.2014 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 13.08.2014 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 12.12.2016 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.12.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.02.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 17.02.2017 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 10.04.2017 Typ Doručené
15a Sprievodný list 10.04.2017 Typ Doručené
15b Opis 10.04.2017 Typ Doručené
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 29.05.2017 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 11.07.2017 Typ Doručené
17a Sprievodný list 11.07.2017 Typ Doručené
18 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.09.2017 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.11.2017 Typ Doručené
19a Sprievodný list 30.11.2017 Typ Doručené
20 Odpoveď na správu úradu 18.01.2018 Typ Doručené
20a Sprievodný list 18.01.2018 Typ Doručené
20b Opis 18.01.2018 Typ Doručené
21 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 26.04.2018 Typ Odoslané
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.06.2018 Typ Doručené
22a Sprievodný list 21.06.2018 Typ Doručené
23 Odpoveď na správu úradu 27.08.2018 Typ Doručené
23a Opis 27.08.2018 Typ Doručené
23b Plná moc 27.08.2018 Typ Doručené
23c Sprievodný list 27.08.2018 Typ Doručené
25 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 05.11.2018 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.01.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 11.01.2019 Typ Doručené
27 Odpoveď na správu úradu 17.01.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 17.01.2019 Typ Doručené
27b Opis 17.01.2019 Typ Doručené
28 záznam o vykonaní úplného prieskumu 28.01.2019 Typ Interné listy
29 pokyn na udelenie 28.01.2019 Typ Interné listy
30 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.02.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.02.2019 Typ Doručené
31a Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
31b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
31c Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
32 oznámenie o zápise zmeny 12.02.2019 Typ Odoslané
33 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.02.2019 Typ Platba
34 rozhodnutie o udelení patentu 19.02.2019 Typ Odoslané
35 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 29.04.2019 Typ Odoslané
PP 50001-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmann Tomáš, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku