Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 46-2017
(11)  Patent Number  288806 
(21)  Application Number  46-2017 
(22)  Application Date  17.05.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  02.12.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.12.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  30.10.2020 
(51)  International Patent Classification  E01C 19/22  A01B 29/04  E02F 9/00  E02D 3/02   
(54)  Title  Prídavné kompaktorové zariadenie 
(57)  Abstract  Prídavné kompaktorové zariadenie sa skladá z upínača (1), ku ktorému sú pevne upevnené aspoň dva páry vertikálnych hlavných ramien (2) ukončených otočnými spojmi, v ktorých sú uložené aspoň tri kompaktorové kolesá (3), pričom na čelnej strane upínača (1) je pevne prichytené horizontálne prídavné rameno (4) ukončené čapovými spojmi, v ktorých sú uložené aspoň štyri kompaktorové valce (6). Priemer kompaktorových valcov (6) je menší ako priemer kompaktorových kolies (3). Horizontálne prídavné rameno (4) má tvar ležatého písmena „V“ s prvým a druhým radom kompaktorových valcov (6), pričom medzi prvým a druhým radom kompaktorových valcov (6) je umiestnený stierač (5). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Inventor(s)  Baniari Vladislav, Ing.; Dolná Ždaňa 52, 966 01 Dolná Ždaňa; SK;
Jakubovičová Lenka, Ing., PhD.; Jura Hronca 3415/4, 010 15 Žilina 15; SK;
Sága Milan, prof. Dr. Ing.; Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  17.05.2023 
   Patent in Force maximum until  17.05.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2018 12/2018 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2020 12/2020 FG4A
 
PP 46-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.05.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.05.2020 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.09.2020 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 46-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.10.2020 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 10.05.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.03.2022 116,00 EUR 6

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 46-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.05.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 17.05.2017 Type Delivered
Obrázok k anotácii 17.05.2017 Type Delivered
Opis 17.05.2017 Type Delivered
Patentové nároky 17.05.2017 Type Delivered
Výkresy 17.05.2017 Type Delivered
Doplnenie materiálov 24.05.2017 Type Delivered
Plná moc 24.05.2017 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.05.2017 Type Payment
Žiadosť o opravu 31.10.2017 Type Delivered
Žiadosť o opravu 31.10.2017 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 08.03.2018 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.04.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 29.04.2020 Type Delivered
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.05.2020 Type Payment
všeobecný referátnik 15.05.2020 Type Sent document
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.07.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.08.2020 Type Delivered
Patentové nároky 19.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 19.08.2020 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 16.09.2020 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.09.2020 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 30.09.2020 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 30.11.2020 Type Sent document
PP 46-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku