Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 46-2017
(11)  Číslo patentu  288806 
(21)  Číslo prihlášky  46-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  30.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 19/22  A01B 29/04  E02F 9/00  E02D 3/02   
(54)  Názov  Prídavné kompaktorové zariadenie 
(57)  Anotácia  Prídavné kompaktorové zariadenie sa skladá z upínača (1), ku ktorému sú pevne upevnené aspoň dva páry vertikálnych hlavných ramien (2) ukončených otočnými spojmi, v ktorých sú uložené aspoň tri kompaktorové kolesá (3), pričom na čelnej strane upínača (1) je pevne prichytené horizontálne prídavné rameno (4) ukončené čapovými spojmi, v ktorých sú uložené aspoň štyri kompaktorové valce (6). Priemer kompaktorových valcov (6) je menší ako priemer kompaktorových kolies (3). Horizontálne prídavné rameno (4) má tvar ležatého písmena „V“ s prvým a druhým radom kompaktorových valcov (6), pričom medzi prvým a druhým radom kompaktorových valcov (6) je umiestnený stierač (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baniari Vladislav, Ing.; Dolná Ždaňa 52, 966 01 Dolná Ždaňa; SK;
Jakubovičová Lenka, Ing., PhD.; Jura Hronca 3415/4, 010 15 Žilina 15; SK;
Sága Milan, prof. Dr. Ing.; Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.05.2022 
   Maximálna platnosť do  17.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2018 12/2018 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2020 12/2020 FG4A
 
PP 46-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.10.2020 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 10.05.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 46-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.05.2017 Typ Doručené
1a Opis 17.05.2017 Typ Doručené
1b Patentové nároky 17.05.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 17.05.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 17.05.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 17.05.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.03.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 24.05.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 24.05.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.05.2017 Typ Platba
5 Žiadosť o opravu 31.10.2017 Typ Doručené
6 Žiadosť o opravu 31.10.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 11.09.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 11.09.2018 Typ Interné listy
9 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.04.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 29.04.2020 Typ Doručené
11 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.05.2020 Typ Platba
12 všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
13 správa o rešerši 28.07.2020 Typ Interné listy
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.07.2020 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 19.08.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 19.08.2020 Typ Doručené
15b Patentové nároky 19.08.2020 Typ Doručené
16 pokyn na udelenie 03.09.2020 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 16.09.2020 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.09.2020 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 30.09.2020 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 30.11.2020 Typ Odoslané
PP 46-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku