Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 44-2013
(11)  Číslo patentu  288586 
(21)  Číslo prihlášky  44-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.05.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.12.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  13.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 45/00  C22C 45/02  C22C 45/04  B21D 11/00   
(54)  Názov  Spôsob tvarovania konštrukčného prvku 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob tvarovania konštrukčného prvku, pri ktorom vopred vyrobená páska kovového skla neobmedzenej dĺžky je kontinuálne vedená cez tvarovaný tvarovací otvor (1) v priečnom smere proti dlhej osi tvarovanej pásky v krátkom časovom intervale 2-10 sekúnd a tvarovací otvor (1) je vyhriaty na teplotu v rozmedzí 300 až 550 °C pomocou ohrievacieho zariadenia (2) s meračom teploty (3). Teplota tvarovacieho otvoru (1) je pre konkrétne kovové sklo nastavená v závislosti od jeho teploty prechodu skla a teploty kryštalizácie. Tvarovací otvor (1) je v tvare písmen U, V, S, C a W alebo v tvare písmen O, B a číslice 8, alebo má tvar, pri ktorom je páska tvarovaná do špirály alebo do špirály s prekladanými závitmi, alebo má tvar, pri ktorom je páska tvarovaná do viacnásobne lomených tvarov. Výsledný tvarovaný konštrukčný prvok má formu tenkostennej pásky so stabilnou deformáciou s hrúbkou v rozmedzí 31-60 mikrónov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Janičkovič Dušan, RNDr.; Krížna 8, 811 07 Bratislava; SK;
Švec Peter Ml., Ing., PhD.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Hoško Jozef, Ing.; Dolné Košariská 83, 906 15 Košariská; SK;
Halász Michal; Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2014/000015 
   Minimálna platnosť do  10.05.2022 
   Maximálna platnosť do  10.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2014 12/2014 BA9A
2 Udelené patenty 02.08.2018 8/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.06.2019 6/2019 QA4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 44-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.05.2013 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.05.2013 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.05.2014 20,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.01.2015 7,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.05.2018 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 44-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 16.05.2018 364,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 07.05.2019 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 16.04.2020 74,50 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 28.04.2021 82,75 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 44-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 10.05.2013 Typ Doručené
1b Patentové nároky 10.05.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 10.05.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 10.05.2013 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.05.2013 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.05.2013 Typ Platba
4a Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.05.2013 Typ Doručené
4b Plná moc 22.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
5 vnútrospisový list 20.05.2014 Typ Interné listy
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.05.2014 Typ Platba
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 03.06.2014 Typ Odoslané
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.09.2014 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 08.09.2014 Typ Interné listy
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10a Plná moc 19.01.2015 Typ Doručené
11 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Typ Platba
12 oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Typ Odoslané
13 správa o rešerši 04.03.2016 Typ Interné listy
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.03.2016 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 06.05.2016 Typ Doručené
15a Patentové nároky 06.05.2016 Typ Doručené
16 Odpoveď na správu úradu 10.05.2016 Typ Doručené
16a Patentové nároky 10.05.2016 Typ Doručené
17 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.05.2016 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 29.07.2016 Typ Doručené
18a Patentové nároky 29.07.2016 Typ Doručené
19 Odpoveď na správu úradu 01.08.2016 Typ Doručené
19a Patentové nároky 01.08.2016 Typ Doručené
20 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.09.2016 Typ Odoslané
21 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2016 Typ Doručené
22 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 23.11.2016 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 25.01.2017 Typ Doručené
23a Patentové nároky 25.01.2017 Typ Doručené
24 Odpoveď na správu úradu 30.01.2017 Typ Doručené
24a Patentové nároky 30.01.2017 Typ Doručené
25 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.03.2017 Typ Odoslané
26 Odpoveď na správu úradu 17.05.2017 Typ Doručené
26a Sprievodný list 17.05.2017 Typ Doručené
26b Opis 17.05.2017 Typ Doručené
26c Opis 17.05.2017 Typ Doručené
26d Anotácia 17.05.2017 Typ Doručené
26e Patentové nároky 17.05.2017 Typ Doručené
26f Patentové nároky 17.05.2017 Typ Doručené
27 Odpoveď na správu úradu 18.05.2017 Typ Doručené
27a Opis 18.05.2017 Typ Doručené
27b Patentové nároky 18.05.2017 Typ Doručené
27c Anotácia 18.05.2017 Typ Doručené
27d Príloha inde neuvedená 18.05.2017 Typ Doručené
31 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 25.08.2017 Typ Odoslané
32 Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Typ Doručené
32a Opis 29.09.2017 Typ Doručené
32b Anotácia 29.09.2017 Typ Doručené
32c Patentové nároky 29.09.2017 Typ Doručené
33 záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.01.2018 Typ Interné listy
34 pokyn na udelenie 17.01.2018 Typ Interné listy
35 Doplnenie materiálov 23.02.2018 Typ Doručené
35a Plná moc 23.02.2018 Typ Doručené
36 Doplnenie materiálov 26.02.2018 Typ Doručené
36a Plná moc 26.02.2018 Typ Doručené
37 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.04.2018 Typ Odoslané
38 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.05.2018 Typ Platba
39 rozhodnutie o udelení patentu 14.05.2018 Typ Odoslané
40 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.07.2018 Typ Odoslané
41 Ponuka licencie 23.05.2019 Typ Doručené
42 oznámenie o zápise ponuky licencie 31.05.2019 Typ Odoslané
43 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Typ Doručené
44 oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 44-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV
Centrum vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku