Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 44-2013
(11)  Patent Number  288586 
(21)  Application Number  44-2013 
(22)  Application Date  10.05.2013 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  02.08.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.12.2014 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  13.06.2018 
(51)  International Patent Classification  C22C 45/00  C22C 45/02  C22C 45/04  B21D 11/00   
(54)  Title  Spôsob tvarovania konštrukčného prvku 
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob tvarovania konštrukčného prvku, pri ktorom vopred vyrobená páska kovového skla neobmedzenej dĺžky je kontinuálne vedená cez tvarovaný tvarovací otvor (1) v priečnom smere proti dlhej osi tvarovanej pásky v krátkom časovom intervale 2-10 sekúnd a tvarovací otvor (1) je vyhriaty na teplotu v rozmedzí 300 až 550 °C pomocou ohrievacieho zariadenia (2) s meračom teploty (3). Teplota tvarovacieho otvoru (1) je pre konkrétne kovové sklo nastavená v závislosti od jeho teploty prechodu skla a teploty kryštalizácie. Tvarovací otvor (1) je v tvare písmen U, V, S, C a W alebo v tvare písmen O, B a číslice 8, alebo má tvar, pri ktorom je páska tvarovaná do špirály alebo do špirály s prekladanými závitmi, alebo má tvar, pri ktorom je páska tvarovaná do viacnásobne lomených tvarov. Výsledný tvarovaný konštrukčný prvok má formu tenkostennej pásky so stabilnou deformáciou s hrúbkou v rozmedzí 31-60 mikrónov. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Janičkovič Dušan, RNDr.; Krížna 8, 811 07 Bratislava; SK;
Švec Peter Ml., Ing., PhD.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Hoško Jozef, Ing.; Dolné Košariská 83, 906 15 Košariská; SK;
Halász Michal; Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2014/000015 
   Patent in Force minimum until  10.05.2023 
   Patent in Force maximum until  10.05.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2014 12/2014 BA9A
2 Udelené patenty 02.08.2018 8/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.06.2019 6/2019 QA4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 44-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.05.2013 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.05.2013 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.05.2014 20,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.01.2015 7,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.05.2018 76,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 44-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 16.05.2018 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 07.05.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 16.04.2020 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 28.04.2021 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 28.04.2022 99,50 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 44-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 10.05.2013 Type Delivered
Opis 10.05.2013 Type Delivered
Patentové nároky 10.05.2013 Type Delivered
Výkresy 10.05.2013 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.05.2013 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.05.2013 Type Payment
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.05.2013 Type Delivered
Plná moc 22.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vnútrospisový list 20.05.2014 Type Internal Letter
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.05.2014 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 03.06.2014 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP 08.09.2014 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.09.2014 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.01.2015 Type Delivered
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Type Sent document
správa o rešerši 04.03.2016 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.03.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.05.2016 Type Delivered
Patentové nároky 06.05.2016 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 10.05.2016 Type Delivered
Patentové nároky 10.05.2016 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.05.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 29.07.2016 Type Delivered
Patentové nároky 29.07.2016 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 01.08.2016 Type Delivered
Patentové nároky 01.08.2016 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.09.2016 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2016 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 23.11.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.01.2017 Type Delivered
Patentové nároky 25.01.2017 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 30.01.2017 Type Delivered
Patentové nároky 30.01.2017 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.03.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 17.05.2017 Type Delivered
Anotácia 17.05.2017 Type Delivered
Opis 17.05.2017 Type Delivered
Opis 17.05.2017 Type Delivered
Patentové nároky 17.05.2017 Type Delivered
Patentové nároky 17.05.2017 Type Delivered
Sprievodný list 17.05.2017 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 18.05.2017 Type Delivered
Anotácia 18.05.2017 Type Delivered
Opis 18.05.2017 Type Delivered
Patentové nároky 18.05.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.05.2017 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 25.08.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Type Delivered
Anotácia 29.09.2017 Type Delivered
Opis 29.09.2017 Type Delivered
Patentové nároky 29.09.2017 Type Delivered
pokyn na udelenie 17.01.2018 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.01.2018 Type Internal Letter
Doplnenie materiálov 23.02.2018 Type Delivered
Plná moc 23.02.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 26.02.2018 Type Delivered
Plná moc 26.02.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.04.2018 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.05.2018 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 14.05.2018 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.07.2018 Type Sent document
Ponuka licencie 23.05.2019 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 31.05.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Type Sent document
PP 44-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
Centrum vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku