Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 44-2013
(11)  Číslo patentu  288586 
(21)  Číslo prihlášky  44-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.05.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.12.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  13.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 45/00  C22C 45/02  C22C 45/04  B21D 11/00   
(54)  Názov  Spôsob tvarovania konštrukčného prvku 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob tvarovania konštrukčného prvku, pri ktorom vopred vyrobená páska kovového skla neobmedzenej dĺžky je kontinuálne vedená cez tvarovaný tvarovací otvor (1) v priečnom smere proti dlhej osi tvarovanej pásky v krátkom časovom intervale 2-10 sekúnd a tvarovací otvor (1) je vyhriaty na teplotu v rozmedzí 300 až 550 °C pomocou ohrievacieho zariadenia (2) s meračom teploty (3). Teplota tvarovacieho otvoru (1) je pre konkrétne kovové sklo nastavená v závislosti od jeho teploty prechodu skla a teploty kryštalizácie. Tvarovací otvor (1) je v tvare písmen U, V, S, C a W alebo v tvare písmen O, B a číslice 8, alebo má tvar, pri ktorom je páska tvarovaná do špirály alebo do špirály s prekladanými závitmi, alebo má tvar, pri ktorom je páska tvarovaná do viacnásobne lomených tvarov. Výsledný tvarovaný konštrukčný prvok má formu tenkostennej pásky so stabilnou deformáciou s hrúbkou v rozmedzí 31-60 mikrónov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Janičkovič Dušan, RNDr.; Krížna 8, 811 07 Bratislava; SK;
Švec Peter Ml., Ing., PhD.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Hoško Jozef, Ing.; Dolné Košariská 83, 906 15 Košariská; SK;
Halász Michal; Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2014/000015 
   Minimálna platnosť do  10.05.2023 
   Maximálna platnosť do  10.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2014 12/2014 BA9A
2 Udelené patenty 02.08.2018 8/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.06.2019 6/2019 QA4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 44-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.05.2013 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.05.2013 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.05.2014 20,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.01.2015 7,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.05.2018 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 44-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 16.05.2018 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 07.05.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 16.04.2020 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 28.04.2021 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 28.04.2022 99,50 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 44-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.05.2013 Typ Doručené
Opis 10.05.2013 Typ Doručené
Patentové nároky 10.05.2013 Typ Doručené
Výkresy 10.05.2013 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.05.2013 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.05.2013 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 22.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vnútrospisový list 20.05.2014 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.05.2014 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 03.06.2014 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 08.09.2014 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.09.2014 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.01.2015 Typ Doručené
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Typ Odoslané
správa o rešerši 04.03.2016 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.03.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.05.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 06.05.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 10.05.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 10.05.2016 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.05.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.07.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 29.07.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 01.08.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 01.08.2016 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.09.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2016 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 23.11.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.01.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 25.01.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 30.01.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 30.01.2017 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.03.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.05.2017 Typ Doručené
Anotácia 17.05.2017 Typ Doručené
Opis 17.05.2017 Typ Doručené
Opis 17.05.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 17.05.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 17.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 17.05.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.05.2017 Typ Doručené
Anotácia 18.05.2017 Typ Doručené
Opis 18.05.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 18.05.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.05.2017 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 25.08.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Typ Doručené
Anotácia 29.09.2017 Typ Doručené
Opis 29.09.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 29.09.2017 Typ Doručené
pokyn na udelenie 17.01.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.01.2018 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 23.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 26.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.02.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.04.2018 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.05.2018 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 14.05.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.07.2018 Typ Odoslané
Ponuka licencie 23.05.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 31.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 44-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
Centrum vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku