Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 44-2007
(11)  Patent Number  287552 
(21)  Application Number  44-2007 
(22)  Application Date  27.03.2007 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  04.01.2011 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  07.10.2008 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  31.12.2010 
(51)  International Patent Classification  C07D 211/70   
(54)  Title  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu 
(57)  Abstract  Je opísaný spôsob prípravy nitroxylových radikálov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu a jeho derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 50 až 90 °C. Ako katalyzátory oxidácie sa používajú sekundárne netienené amíny, výhodné je použitie stabilizátorov peroxidu vodíka. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Inventor(s)  Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15, 971 01 Prievidza; SK;
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK;
Jureček Ľudovít, Ing., CSc.; Makovického 16/11, 971 01 Prievidza; SK;
Kupec Pavol, Ing., CSc.; Malá 1/6, 971 01 Prievidza; SK;
Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  27.03.2022 
   Patent in Force maximum until  27.03.2027 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.10.2008 10/2008 BA9A
2 Udelené patenty 04.01.2011 01/2011 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 05.04.2011 04/2011 QA4A
 
PP 44-2007
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.03.2011 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.03.2012 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.03.2013 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 21.03.2014 8 74,50 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 20.03.2015 9 82,75 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 21.03.2016 10 99,50 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 23.03.2017 11 116,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 20.03.2018 12 132,75 EUR
9 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 22.03.2019 13 149,25 EUR
10 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 23.03.2020 14 165,75 EUR
11 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 22.03.2021 15 182,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 44-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.03.2007 Type Delivered
1a Opis 27.03.2007 Type Delivered
1b Patentové nároky 27.03.2007 Type Delivered
1c Anotácia 27.03.2007 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.04.2007 Type Payment
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 29.07.2008 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie PP 29.07.2008 Type Internal Letter
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.03.2010 Type Payment
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.03.2010 Type Delivered
7 správa o rešerši 23.07.2010 Type Internal Letter
8 záznam o vykonaní úplného prieskumu 29.07.2010 Type Internal Letter
9 pokyn na udelenie 29.07.2010 Type Internal Letter
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.09.2010 Type Sent document
11 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.11.2010 Type Payment
12 rozhodnutie o udelení patentu 29.11.2010 Type Sent document
13 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.01.2011 Type Sent document
14 Ponuka licencie 11.01.2011 Type Delivered
14a Doplnenie materiálov 11.01.2011 Type Delivered
15 Doplnenie materiálov 28.02.2011 Type Delivered
16 oznámenie o zápise ponuky licencie 03.03.2011 Type Sent document
PP 44-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku