Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 44-2007
(11)  Číslo patentu  287552 
(21)  Číslo prihlášky  44-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.03.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.01.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.10.2008 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  31.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 211/70   
(54)  Názov  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu 
(57)  Anotácia  Je opísaný spôsob prípravy nitroxylových radikálov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu a jeho derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 50 až 90 °C. Ako katalyzátory oxidácie sa používajú sekundárne netienené amíny, výhodné je použitie stabilizátorov peroxidu vodíka. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15, 971 01 Prievidza; SK;
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK;
Jureček Ľudovít, Ing., CSc.; Makovického 16/11, 971 01 Prievidza; SK;
Kupec Pavol, Ing., CSc.; Malá 1/6, 971 01 Prievidza; SK;
Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.03.2022 
   Maximálna platnosť do  27.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.10.2008 10/2008 BA9A
2 Udelené patenty 04.01.2011 1/2011 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 05.04.2011 4/2011 QA4A
 
PP 44-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.03.2011 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.03.2012 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.03.2013 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 21.03.2014 8 74,50 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 20.03.2015 9 82,75 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 21.03.2016 10 99,50 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 23.03.2017 11 116,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 20.03.2018 12 132,75 EUR
9 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 22.03.2019 13 149,25 EUR
10 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 23.03.2020 14 165,75 EUR
11 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 22.03.2021 15 182,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 44-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.03.2007 Typ Doručené
1a Opis 27.03.2007 Typ Doručené
1b Patentové nároky 27.03.2007 Typ Doručené
1c Anotácia 27.03.2007 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.04.2007 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 29.07.2008 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 29.07.2008 Typ Interné listy
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.03.2010 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.03.2010 Typ Doručené
7 správa o rešerši 23.07.2010 Typ Interné listy
8 záznam o vykonaní úplného prieskumu 29.07.2010 Typ Interné listy
9 pokyn na udelenie 29.07.2010 Typ Interné listy
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.09.2010 Typ Odoslané
11 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.11.2010 Typ Platba
12 rozhodnutie o udelení patentu 29.11.2010 Typ Odoslané
13 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.01.2011 Typ Odoslané
14 Ponuka licencie 11.01.2011 Typ Doručené
14a Doplnenie materiálov 11.01.2011 Typ Doručené
15 Doplnenie materiálov 28.02.2011 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise ponuky licencie 03.03.2011 Typ Odoslané
PP 44-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku