Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 44-2007
(11)  Číslo patentu  287552 
(21)  Číslo prihlášky  44-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.03.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.01.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.10.2008 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  31.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 211/70   
(54)  Názov  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu 
(57)  Anotácia  Je opísaný spôsob prípravy nitroxylových radikálov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu a jeho derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 50 až 90 °C. Ako katalyzátory oxidácie sa používajú sekundárne netienené amíny, výhodné je použitie stabilizátorov peroxidu vodíka. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15, 971 01 Prievidza; SK;
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK;
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK;
Jureček Ľudovít, Ing., CSc.; Makovického 16/11, 971 01 Prievidza; SK;
Kupec Pavol, Ing., CSc.; Malá 1/6, 971 01 Prievidza; SK;
Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.03.2023 
   Maximálna platnosť do  27.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.10.2008 10/2008 BA9A
2 Udelené patenty 04.01.2011 1/2011 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 05.04.2011 4/2011 QA4A
 
PP 44-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.04.2007 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.03.2010 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.11.2010 44,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 44-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.03.2011 124,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.03.2012 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.03.2013 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 21.03.2014 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 20.03.2015 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 21.03.2016 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 23.03.2017 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 20.03.2018 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 22.03.2019 149,25 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 23.03.2020 165,75 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 22.03.2021 182,50 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 18.03.2022 199,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 44-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.03.2007 Typ Doručené
Opis 27.03.2007 Typ Doručené
Patentové nároky 27.03.2007 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.04.2007 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 29.07.2008 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 29.07.2008 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.03.2010 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.03.2010 Typ Platba
správa o rešerši 23.07.2010 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 29.07.2010 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 29.07.2010 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.09.2010 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.11.2010 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 29.11.2010 Typ Odoslané
Ponuka licencie 11.01.2011 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.01.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.01.2011 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 28.02.2011 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 03.03.2011 Typ Odoslané
PP 44-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku