Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 42-2000
(11)  Číslo patentu  283741 
(21)  Číslo prihlášky  42-2000 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.01.2000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.12.2003 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.08.2001 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  01.12.2003 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02M 51/06  F02M 39/00   
(54)  Názov  Vstrekovacie zariadenie 
(57)  Anotácia  Vstrekovacie zariadenie, pri ktorom je neznázorneným riadeným generátorom riadený menič (5). Menič (5) je mechanicky zviazaný s magnetostrikčnými transformátormi (4) a (7), napr. zvarom. Magnetostrikčný transformátor (4) je súčasťou ihly (2). Magnetostrikčný transformátor (7) je súčasťou telesa (1) vstrekovača. Ihla (2) prechádza kanálikom (6) telesa (1) vstrekovača. Ku kanáliku (6) je napojený neznázornený vstup paliva. Koniec ihly (2) je zapustený v sedle dýzy (3). Pohyb ihly (2) nezávisí od tlaku paliva, ale len od funkcie meniča (5). Prostredníctvom meniča (5) je riadene menený tak rozmer ihly (2) vstrekovača, ako i telesa (1) vstrekovača. Výsledný prietokový prierez medzi koncom ihly (2) a dýzou (3) je daný skrátením ihly (2) a predĺžením telesa (1) vstrekovača za predpokladu príslušného odlišného chemického zloženia materiálu tak ihly (2), ako i telesa (1), z pohľadu magnetostrikčných vlastností týchto materiálov. Vstrekovacie zariadenie je možné použiť pri zariadeniach vyžadujúcich riadenie prietoku vstrekovaného média, napr. do spaľovacích motorov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Moyzesova 20, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fitz Pavel, Ing., PhD.; Hlinská 32, 010 01 Žilina; SK;
Isteník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Porúbka 156, 010 07 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  13.01.2009 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.01.2009 
   Maximálna platnosť do  13.01.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.08.2001 08/2001 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2003 12/2003 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.10.2009 10/2009 MM4A
 
PP 42-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.11.2003 5 5 000,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 22.12.2004 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 23.12.2005 7 2 100,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 15.12.2006 8 2 700,00 SKK
5 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 18.12.2007 9 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 42-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.01.2000 Typ Doručené
2 Podklady v pôvodnom jazyku 13.01.2000 Typ Doručené
3 Opis 13.01.2000 Typ Doručené
4 Patentové nároky 13.01.2000 Typ Doručené
5 Výkresy 13.01.2000 Typ Doručené
6 Anotácia 13.01.2000 Typ Doručené
7 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.02.2000 Typ Platba
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2000 Typ Doručené
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.07.2000 Typ Platba
10 pokyn na zverejnenie PP 26.04.2001 Typ Interné listy
11 správa o rešerši 20.02.2002 Typ Interné listy
12 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.02.2002 Typ Odoslané
13 Preprac. podklady - sprievodný list 23.04.2002 Typ Doručené
13a Opis 23.04.2002 Typ Doručené
13b Patentové nároky 23.04.2002 Typ Doručené
13c Anotácia 23.04.2002 Typ Doručené
13d Výkresy 23.04.2002 Typ Doručené
14 pokyn na udelenie 13.05.2003 Typ Interné listy
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.09.2003 Typ Odoslané
16 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.10.2003 Typ Platba
17 rozhodnutie o udelení patentu 24.10.2003 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 09.01.2004 Typ Odoslané
PP 42-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku