Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 41-2017
(11)  Patent Number  288842 
(21)  Application Number  41-2017 
(22)  Application Date  18.04.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  14.04.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  05.11.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  04.03.2021 
(51)  International Patent Classification  G01N 3/56  G01N 19/00   
(54)  Title  Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov 
(57)  Abstract  Rotačný mikrotribometer s flexibilnou hlavou a prítlačnou hlavou s trojbodovým usporiadaním trecích kontaktných členov na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov ako skúšobné zariadenie umožňuje mikroskopické a submikroskopické skúmanie procesov trenia a opotrebovania. Konštrukčné riešenie pozostáva z flexibilnej rotačnej hlavy (1), ktorá sa skladá z troch koncentrických kruhových prstencov. Vonkajší prstenec (5) tvorí rám a stredný prstenec (6) a vnútorný prstenec (7) sú vzájomne otočné okolo osí X a Y. Osi kĺbov (8) jedného prstenca sú kolmé na osi kĺbov druhého prstenca. Na vnútornom prstenci (7) je prichytená vzorka (3) zo skúšaného materiálu. Rám ako vonkajší prstenec (5) je otočný okolo osi Z a jeho rotačný pohyb vykonáva pohonná jednotka (4). Prítlak do miesta kontaktu zabezpečuje prítlačná hlava (2), ktorá tvorí druhý člen tribologickej dvojice a umožňuje umiestniť buď tri guľôčky, alebo tri čapy, aby sa vytvoril trojbodový kontakt. Sústava horných závaží (12) a spodných závaží (13) rôznej hmotnosti v súčinnosti so zemskou gravitáciou zabezpečí požadovanú hodnotu normálovej sily FN v trojbodovom kontakte trecích teliesok (11). Na vzorku (3) zo skúšaného materiálu pôsobia sily, a to zvislá normálová sila FN od sústavy horných závaží (12) a spodných závaží (13) a vodorovná trecia sila FT, ktorá vznikne pri rotačnom pohybe v kontakte medzi trecími telieskami (11) a vzorkou (3) zo skúšaného materiálu. Rotačný pohyb prítlačnej hlavy (2) je zachytený snímačom (20) sily v tvare planžety, ktorá má jeden koniec votknutý v úchytoch držiaka (21) a druhý voľný koniec planžety zapadá do zárezov v sústave horných závaží (12) a spodných závaží (13). Riešenie s trojbodovým kontaktom a flexibilne prichytenou vzorkou (3) zo skúšaného materiálu umožňuje dosiahnuť kontinuálny a spojitý prívod energie do miesta kontaktu počas celého priebehu skúšky. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Bronček Jozef, doc. Ing., PhD.; Borová 25/19, 010 07 Žilina 7; SK;
Dzimko Marián, prof. Ing., PhD.; Čajakova 4, 010 01 Žilina 1; SK;
Bašťovanský Ronald, Ing., PhD.; Karola Kmeťku 5/22, 010 08 Žilina 8; SK;
Poljak Silvester, Ing., PhD.; Prešovská 2/56, 010 08 Žilina; SK;
Nový František, Ing., PhD.; Brodňanská 108/18, 010 14 Žilina 14; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  18.04.2023 
   Patent in Force maximum until  18.04.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2018 11/2018 BA9A
2 Udelené patenty 14.04.2021 7/2021 FG4A
 
PP 41-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.04.2020 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.01.2021 106,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 41-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.02.2021 248,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 28.01.2022 116,00 EUR 6

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 41-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.04.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Plná moc 18.04.2017 Type Delivered
1b Patentové nároky 18.04.2017 Type Delivered
1c Výkresy 18.04.2017 Type Delivered
1d Anotácia 18.04.2017 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 18.04.2017 Type Delivered
1f Opis 18.04.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 08.03.2018 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.05.2017 Type Payment
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.06.2017 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie PP 26.06.2018 Type Internal Letter
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.04.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.04.2020 Type Payment
8 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 27.04.2020 Type Sent document
10 správa o rešerši 11.11.2020 Type Internal Letter
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.11.2020 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 11.12.2020 Type Delivered
12a Sprievodný list 11.12.2020 Type Delivered
12b Opis 11.12.2020 Type Delivered
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 14.12.2020 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 15.12.2020 Type Delivered
14a Sprievodný list 15.12.2020 Type Delivered
14b Patentové nároky 15.12.2020 Type Delivered
15 pokyn na udelenie 18.12.2020 Type Internal Letter
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.01.2021 Type Sent document
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.02.2021 Type Payment
18 rozhodnutie o udelení patentu 02.02.2021 Type Sent document
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.04.2021 Type Sent document
PP 41-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.04.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku