Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 41-2017
(11)  Číslo patentu  288842 
(21)  Číslo prihlášky  41-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.04.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  04.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/56  G01N 19/00   
(54)  Názov  Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov 
(57)  Anotácia  Rotačný mikrotribometer s flexibilnou hlavou a prítlačnou hlavou s trojbodovým usporiadaním trecích kontaktných členov na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov ako skúšobné zariadenie umožňuje mikroskopické a submikroskopické skúmanie procesov trenia a opotrebovania. Konštrukčné riešenie pozostáva z flexibilnej rotačnej hlavy (1), ktorá sa skladá z troch koncentrických kruhových prstencov. Vonkajší prstenec (5) tvorí rám a stredný prstenec (6) a vnútorný prstenec (7) sú vzájomne otočné okolo osí X a Y. Osi kĺbov (8) jedného prstenca sú kolmé na osi kĺbov druhého prstenca. Na vnútornom prstenci (7) je prichytená vzorka (3) zo skúšaného materiálu. Rám ako vonkajší prstenec (5) je otočný okolo osi Z a jeho rotačný pohyb vykonáva pohonná jednotka (4). Prítlak do miesta kontaktu zabezpečuje prítlačná hlava (2), ktorá tvorí druhý člen tribologickej dvojice a umožňuje umiestniť buď tri guľôčky, alebo tri čapy, aby sa vytvoril trojbodový kontakt. Sústava horných závaží (12) a spodných závaží (13) rôznej hmotnosti v súčinnosti so zemskou gravitáciou zabezpečí požadovanú hodnotu normálovej sily FN v trojbodovom kontakte trecích teliesok (11). Na vzorku (3) zo skúšaného materiálu pôsobia sily, a to zvislá normálová sila FN od sústavy horných závaží (12) a spodných závaží (13) a vodorovná trecia sila FT, ktorá vznikne pri rotačnom pohybe v kontakte medzi trecími telieskami (11) a vzorkou (3) zo skúšaného materiálu. Rotačný pohyb prítlačnej hlavy (2) je zachytený snímačom (20) sily v tvare planžety, ktorá má jeden koniec votknutý v úchytoch držiaka (21) a druhý voľný koniec planžety zapadá do zárezov v sústave horných závaží (12) a spodných závaží (13). Riešenie s trojbodovým kontaktom a flexibilne prichytenou vzorkou (3) zo skúšaného materiálu umožňuje dosiahnuť kontinuálny a spojitý prívod energie do miesta kontaktu počas celého priebehu skúšky. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bronček Jozef, doc. Ing., PhD.; Borová 25/19, 010 07 Žilina 7; SK;
Dzimko Marián, prof. Ing., PhD.; Čajakova 4, 010 01 Žilina 1; SK;
Bašťovanský Ronald, Ing., PhD.; Karola Kmeťku 5/22, 010 08 Žilina 8; SK;
Poljak Silvester, Ing., PhD.; Prešovská 2/56, 010 08 Žilina; SK;
Nový František, Ing., PhD.; Brodňanská 108/18, 010 14 Žilina 14; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.04.2023 
   Maximálna platnosť do  18.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2018 11/2018 BA9A
2 Udelené patenty 14.04.2021 7/2021 FG4A
 
PP 41-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.04.2020 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.01.2021 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 41-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.02.2021 248,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 28.01.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 41-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.04.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 18.04.2017 Typ Doručené
1b Patentové nároky 18.04.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 18.04.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 18.04.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 18.04.2017 Typ Doručené
1f Opis 18.04.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.03.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.05.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.06.2017 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 26.06.2018 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.04.2020 Typ Platba
8 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 27.04.2020 Typ Odoslané
10 správa o rešerši 11.11.2020 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.11.2020 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 11.12.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 11.12.2020 Typ Doručené
12b Opis 11.12.2020 Typ Doručené
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 14.12.2020 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 15.12.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 15.12.2020 Typ Doručené
14b Patentové nároky 15.12.2020 Typ Doručené
15 pokyn na udelenie 18.12.2020 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.01.2021 Typ Odoslané
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.02.2021 Typ Platba
18 rozhodnutie o udelení patentu 02.02.2021 Typ Odoslané
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.04.2021 Typ Odoslané
PP 41-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.04.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku