Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 41-2012
(11)  Číslo patentu  288451 
(21)  Číslo prihlášky  41-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.06.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  12.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/10   
(54)  Názov  Laditeľný optický vlnovodný atenuátor pracujúci na princípe termooptického javu a metóda jeho ladenia 
(57)  Anotácia  Laditeľný optický vlnovodný atenuátor je vytvorený na princípe termooptického javu. Zmena indexov lomu optického vlnovodu v mieste, v ktorom je jadro a plášť tvorené materiálmi s výrazne odlišnými teplotnými koeficientmi indexu lomu, sa dosahuje zmenou teploty tohto miesta. Zmena teploty je dosiahnutá ohrevom v dôsledku absorpcie laserového žiarenia v kovovej vrstve nanesenej na konci vlnovodu umiestneného vo vhodnej vzdialenosti od jadra optického vlnovodu. Zmena teploty v tomto mieste spôsobuje zmenu kontrastu indexu lomu medzi jadrom a plášťom optického vlnovodu. Takýto atenuátor je možné využiť na nastavenie úrovne intenzity optického žiarenia šíriaceho sa jadrom optického vlnovodu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  04.06.2019 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.06.2019 
   Maximálna platnosť do  04.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2014 01/2014 BA9A
2 Udelené patenty 02.02.2017 02/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2017 04/2017 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.03.2020 03/2020 MM4A
 
PP 41-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.03.2017 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 29.05.2017 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 30.05.2018 7 66,25 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 41-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.06.2012 Typ Doručené
1a Opis 04.06.2012 Typ Doručené
1b Patentové nároky 04.06.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 04.06.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 04.06.2012 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.06.2012 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 07.10.2013 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 07.10.2013 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.12.2014 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.12.2014 Typ Platba
7 Urgencia 04.05.2016 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 19.05.2016 Typ Odoslané
9 správa o rešerši 25.07.2016 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 27.07.2016 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 04.10.2016 Typ Doručené
11a Opis 04.10.2016 Typ Doručené
11b Patentové nároky 04.10.2016 Typ Doručené
11c Anotácia 04.10.2016 Typ Doručené
11d Výkresy 04.10.2016 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 12.10.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 12.10.2016 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.10.2016 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.12.2016 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 08.12.2016 Typ Odoslané
17 Ponuka licencie 30.01.2017 Typ Doručené
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 03.03.2017 Typ Odoslané
19 oznámenie o zápise ponuky licencie 06.03.2017 Typ Odoslané
PP 41-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku