Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 41-2011
(11)  Číslo patentu  288489 
(21)  Číslo prihlášky  41-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2012 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  17.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/10  G02F 1/17   
(54)  Názov  Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna s kvapalným jadrom, pri ktorom sa na zúženú časť plášťa (3) optického vlákna (2) v dosahu evanescentného poľa nanesie absorpčná vrstva (6) optického žiarenia tak, aby evanescentné pole z kvapalného jadra (4) optického vlákna bolo v absorpčnej vrstve (6) optického žiarenia absorbované, a absorpčná vrstva (6) nanesená na plášti (3) optického vlákna (2) sa ohrieva, pričom prichádza k zmene vlnovodových vlastností optického vlákna (2) a nastane obmedzenie alebo vypnutie optického žiarenia šíriaceho sa kvapalným jadrom (4) optického vlákna (2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  20.05.2019 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.05.2019 
   Maximálna platnosť do  20.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2012 12/2012 BA9A
2 Udelené patenty 04.09.2017 09/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 02.08.2017 08/2017 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2020 02/2020 MM4A
 
PP 41-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.08.2017 7 248,25 EUR
2 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 14.05.2018 8 74,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 41-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.05.2011 Typ Doručené
1a Opis 20.05.2011 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.05.2011 Typ Doručené
1c Anotácia 20.05.2011 Typ Doručené
1d Výkresy 20.05.2011 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.06.2011 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.07.2012 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.07.2012 Typ Platba
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 16.10.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 16.10.2012 Typ Interné listy
7 Urgencia 04.05.2016 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 19.05.2016 Typ Odoslané
9 správa o rešerši 31.05.2016 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 01.06.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.08.2016 Typ Doručené
12 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 11.08.2016 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 07.10.2016 Typ Doručené
13a Opis 07.10.2016 Typ Doručené
13b Patentové nároky 07.10.2016 Typ Doručené
13c Výkresy 07.10.2016 Typ Doručené
13d Anotácia 07.10.2016 Typ Doručené
14 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 18.10.2016 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 15.12.2016 Typ Doručené
15a Opis 15.12.2016 Typ Doručené
15b Patentové nároky 15.12.2016 Typ Doručené
15c Výkresy 15.12.2016 Typ Doručené
15d Anotácia 15.12.2016 Typ Doručené
16 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 05.01.2017 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 08.02.2017 Typ Doručené
17a Opis 08.02.2017 Typ Doručené
17b Patentové nároky 08.02.2017 Typ Doručené
17c Výkresy 08.02.2017 Typ Doručené
17d Anotácia 08.02.2017 Typ Doručené
18 záznam o vykonaní úplného prieskumu 13.03.2017 Typ Interné listy
19 pokyn na udelenie 13.03.2017 Typ Interné listy
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.04.2017 Typ Odoslané
21 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.05.2017 Typ Platba
22 rozhodnutie o udelení patentu 09.06.2017 Typ Odoslané
23 Ponuka licencie 22.06.2017 Typ Doručené
24 oznámenie o zápise ponuky licencie 29.06.2017 Typ Odoslané
25 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.09.2017 Typ Odoslané
PP 41-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku