Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 4-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  4-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 13/00  F24H 1/00   
(54)  Názov  Prietokové elektrické vykurovacie zariadenie s teplovýmenným prvkom 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kisbán Lajos Miklós; Eper utca 5/A, 2000 Szentendre; HU;
Kisbán Krisztián; Eper utca 5/A, 2000 Szentendre; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kisbán Lajos Miklós; Eper utca 5/A, 2000 Szentendre; HU;
Kisbán Krisztián; Eper utca 5/A, 2000 Szentendre; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  GHS Legal, s.r.o.; Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 4-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.01.2022 15,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.01.2022 116,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 21.06.2022 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.06.2022 29,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 4-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 4-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.01.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 12.01.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 12.01.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 12.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.01.2022 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.01.2022 Typ Platba
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 18.01.2022 Typ Odoslané
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 20.01.2022 Typ Odoslané
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 25.01.2022 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.03.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovaného podania 22.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 01.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.04.2022 Typ Doručené
Opis 28.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 28.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 28.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 28.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.04.2022 Typ Doručené
Výkresy 28.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 09.06.2022 Typ Odoslané
Oznámenie o zrýchlenom konaní 10.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 14.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 14.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 14.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.06.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 21.06.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 21.06.2022 Typ Odoslané
PP 4-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku