Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 4-2013
(11)  Patent Number  288977 
(21)  Application Number  4-2013 
(22)  Application Date  18.01.2013 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  24.08.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.05.2016 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  02.08.2022 
(51)  International Patent Classification  E21C 27/08  E21D 9/10   
(54)  Title  Spôsob razenia dopravných tunelov v horninách dolovacím rezom 
(57)  Abstract  Razenie dopravných tunelov a banských chodieb v horninovom prostredí sa vyznačuje tým, že v danej horninovej stene sa kombináciou horizontálnych a vertikálnych dolovacích rezov vyrezávajú horninové hranoly na podloženú plošinu transportného zariadenia postupne zdola hore po klenbu. Vyrezané horninové hranoly sa od materskej horniny oddeľujú gravitačnou silou pri znižovaní plošiny podloženého transportného zariadenia. Po vydolovaní prvého zvislého poľa steny sa môže dolovacím rezom v priečnej rovine pri následnej horninovej stene oddeliť daná horninová stena od nasledujúcej. Po vydolovaní profilu danej steny sa obvodový prierez tunela alebo chodby rozšíri o manipulačný priestor frézovaním. Postup sa opakuje vyrezávaním horninových hranolov dolovacím rezom pri nasledujúcej horninovej stene. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Džunko Jaroslav, RNDr., Ing.; Turgenevova 27, 040 01 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Džunko Jaroslav, RNDr., Ing.; Turgenevova 27, 040 01 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  18.01.2023 
   Patent in Force maximum until  18.01.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2016 5/2016 BA9A
2 Udelené patenty 24.08.2022 16/2022 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 14.09.2022 17/2022 QA4A
 
PP 4-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.02.2013 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.04.2013 116,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.06.2022 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 4-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 16.09.2022 1 010,00 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 4-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.01.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 18.01.2013 Type Delivered
Opis 18.01.2013 Type Delivered
Patentové nároky 18.01.2013 Type Delivered
Výkresy 18.01.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 11.02.2013 Type Sent document
Oznámenie k poplatkom 20.02.2013 Type Delivered
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.02.2013 Type Payment
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 10.04.2013 Type Sent document
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.04.2013 Type Delivered
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.04.2013 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 28.05.2014 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.08.2014 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 02.10.2014 Type Delivered
Anotácia 02.10.2014 Type Delivered
Opis 02.10.2014 Type Delivered
Patentové nároky 02.10.2014 Type Delivered
Výkresy 02.10.2014 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.11.2014 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.01.2015 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 23.03.2015 Type Delivered
Anotácia 23.03.2015 Type Delivered
Opis 23.03.2015 Type Delivered
Patentové nároky 23.03.2015 Type Delivered
Výkresy 23.03.2015 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 27.05.2015 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 30.07.2015 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 02.03.2016 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.03.2016 Type Internal Letter
správa o rešerši 10.10.2017 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.10.2017 Type Sent document
záznam o rokovaní 22.11.2017 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 31.01.2018 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.02.2018 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.05.2018 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 04.07.2018 Type Delivered
Sprievodný list 04.07.2018 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 06.07.2018 Type Delivered
Anotácia 06.07.2018 Type Delivered
Opis 06.07.2018 Type Delivered
Patentové nároky 06.07.2018 Type Delivered
Výkresy 06.07.2018 Type Delivered
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 13.08.2018 Type Sent document
Podanie rozkladu 04.10.2018 Type Delivered
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.10.2018 Type Sent document
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 01.06.2020 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 02.06.2020 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 02.06.2020 Type Internal Letter
Rozhodnutie o rozklade (do udelenia) 03.06.2020 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 16.05.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 08.06.2022 Type Sent document
Ponuka licencie 19.08.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 24.08.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.09.2022 Type Sent document
PP 4-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena pôvodcu 08.02.2016 Džunko Jaroslav, RNDr., Ing. Džunko Jaroslav, RNDr., Ing.
Matovič Igor, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku