Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 39-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  39-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 1/04  A61B 5/00   
(54)  Názov  Volant na monitorovanie vitálnych funkcií vodiča 
(57)  Anotácia  Volant na monitorovanie vitálnych funkcií vodiča dopravného prostriedku sa skladá z obruče (1), ktorá je pevne spojená so stredovou časťou (2) prostredníctvom spojovacích spodných ramien (3) a spojovacích vrchných ramien (4), na ktorých sú umiestnené ovládacie prvky (5). V stredovej časti (2) je umiestnená mikroUSB zásuvka (19) na nabíjanie zdroja (16) elektrického napätia a LED diódy (20) na indikovanie správnej funkčnosti senzorického systému. Volant monitorujúci vitálne funkcie vodiča obsahuje na vonkajších stranách obruče (1) pasívne alebo aktívne EKG elektródy (6), kamerový systém s anténou (8) a alkohol-senzor (7), umiestnené vo vrchnej časti obruče (1), a pulzný oximeter (9), ktorý je ergonomicky osadený v miestach kontaktu palca ruky vodiča a obruče (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Medvecký Štefan, prof. Ing., PhD.; Pod lipami 427/5A, 013 02 Gbeľany; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Babušiak Branko, Ing., PhD.; Antona Bernoláka 58, 010 01 Žilina 1; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK;
Madaj Rudolf, Ing., PhD.; Kvetová 507/14, 972 01 Bojnice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 39-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 39-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.04.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 09.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 09.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 09.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 09.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 29.04.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.04.2020 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 27.05.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.06.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 14.06.2021 Typ Doručené
6b Opis 14.06.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie PP 28.07.2021 Typ Interné listy
PP 39-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku