Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 39-2018
(11)  Číslo patentu  288902 
(21)  Číslo prihlášky  39-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 1/04  B23B 15/00  B23B 25/00   
(54)  Názov  Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní 
(57)  Anotácia  Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní pozostáva z vŕtaného obrobku (1) s výstupkom (2) a podložky (3) s kruhovým otvorom (4), pričom výstupok (2) vŕtaného obrobku (1) je uložený v kruhovom otvore (4) podložky (3). Priemer výstupku (2) na vŕtanom obrobku (1) je zhodný s priemerom vŕtacieho nástroja (5). Pritom tolerancia uloženia výstupku (2) na vŕtanom obrobku (1) a kruhového otvoru (4) v podložke (3) je H11/c11. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Necpal Martin, Ing., PhD.; Nová dolina 750/31, 967 01 Kremnica 1; SK;
Kuruc Marcel, Ing., PhD.; Konopná ulica 3062/4, 934 05 Levice 5; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; ul. Ludvika van Beethovena 5653/34, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2019 12/2019 BA9A
2 Udelené patenty 13.10.2021 19/2021 FG4A
 
PP 39-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.08.2021 4 148,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 39-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.05.2018 Typ Doručené
1a Opis 14.05.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.05.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 14.05.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 14.05.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.05.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.05.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 24.05.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 24.05.2018 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 16.05.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.05.2019 Typ Platba
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.08.2019 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 14.08.2019 Typ Interné listy
10 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
12 správa o rešerši 21.07.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 22.07.2021 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 28.07.2021 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.08.2021 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 09.08.2021 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.10.2021 Typ Odoslané
PP 39-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku