Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 38-2018
(11)  Číslo patentu  288892 
(21)  Číslo prihlášky  38-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  29.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25B 11/00  B25H 1/10  B25B 5/10  B25B 1/10  G03B 27/62  G06T 15/00  G06T 17/00  H04N 13/00   
(54)  Názov  Modulárny prípravok na hromadné nastavenie a upnutie malých súčiastok na optické 3D skenovanie 
(57)  Anotácia  Modulárny prípravok na hromadné nastavenie a upnutie malých súčiastok na optické 3D skenovanie je riešený tak, že hranatý rámik (1) je tvorený šesťhranným profilom, pričom do každej strany rámika (1) sú vložené dva pripájacie permanentné magnety (3). Každá strana rámika (1) má horizontálne orientovaný lícovací kolík (4) a lícovací otvor (5), ktoré sa pravidelne striedajú po stranách rámika (1). Na každej strane rámika (1) medzi každým lícovacím kolíkom (4) a lícovacím otvorom (5) je horizontálne a prestaviteľne vložená upínacia tyčka (6) so zaisťovacou skrutkou (7). Permanentné magnety (3) pri lícovacích kolíkoch (4) majú opačnú magnetickú orientáciu ako permanentné magnety (3) pri lícovacích otvoroch (5). V rohoch rámika (1) sú vertikálne orientované upínacie otvory (9). Upínacie tyčky (6) môžu mať variabilnú veľkosť. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Buranská Eva, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Samardžiová Michaela, Ing., PhD.; Jiráskova 17, 917 05 Trnava 5; SK;
Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Boleráz 363, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.10.2021 
   Maximálna platnosť do  14.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2019 12/2019 BA9A
2 Udelené patenty 25.08.2021 16/2021 FG4A
 
PP 38-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 06.07.2021 148,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 38-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.05.2018 Typ Doručené
1a Opis 14.05.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.05.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 14.05.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 14.05.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.05.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.05.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 14.06.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.06.2018 Typ Doručené
6a Plná moc 18.06.2018 Typ Doručené
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 16.05.2019 Typ Doručené
7b Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.05.2019 Typ Platba
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.08.2019 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 14.08.2019 Typ Interné listy
11 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
13 správa o rešerši 11.12.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na udelenie 10.06.2021 Typ Interné listy
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.06.2021 Typ Odoslané
16 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.06.2021 Typ Platba
17 rozhodnutie o udelení patentu 29.06.2021 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.08.2021 Typ Odoslané
PP 38-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku