Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 38-2009
(11)  Číslo patentu  288430 
(21)  Číslo prihlášky  38-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.03.2011 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  03.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 11/32   
(54)  Názov  Senzor na meranie teploty vytvorený pomocou optického vlákna s kvapalným jadrom 
(57)  Anotácia  Senzor na meranie teploty na základe optického vlákna s kvapalným jadrom je založený na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky λ0 pre interferujúce módy LP01 a LP02 v závislosti od teploty. Základom navrhovaného senzora je 5 centimetrov dlhé senzorové optické vlákno z taveného kremeňa s priemerom jadra 5 mikrometrov, ktoré je vyplnené toluénom. Rozdielne teplotné koeficienty indexov lomu pre tavený kremeň a toluén spôsobujú výrazné zmeny vyrovnávacej vlnovej dĺžky λ0 pre interferujúce módy LP01 a LP02 v závislosti od teploty. Hodnota vyrovnávacej vlnovej dĺžky λ0 pre interferujúce módy LP01 a LP02 sa využíva priamo na určovanie teploty. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  20.05.2018 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.05.2018 
   Maximálna platnosť do  20.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.03.2011 03/2011 BA9A
2 Udelené patenty 01.12.2016 12/2016 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.01.2017 01/2017 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2019 02/2019 MM4A
 
PP 38-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.01.2017 8 322,75 EUR
2 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 17.05.2017 9 82,75 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 38-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.05.2009 Typ Doručené
1a Opis 20.05.2009 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.05.2009 Typ Doručené
1c Anotácia 20.05.2009 Typ Doručené
1d Výkresy 20.05.2009 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.06.2009 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.07.2010 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.07.2010 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.09.2010 Typ Odoslané
6 Preprac. podklady - sprievodný list 11.11.2010 Typ Doručené
6a Opis 11.11.2010 Typ Doručené
6b Patentové nároky 11.11.2010 Typ Doručené
6c Anotácia 11.11.2010 Typ Doručené
6d Výkresy 11.11.2010 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 27.12.2010 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 27.12.2010 Typ Interné listy
9 Urgencia 16.05.2016 Typ Doručené
10 správa o rešerši 02.08.2016 Typ Interné listy
11 záznam o vykonaní úplného prieskumu 03.08.2016 Typ Interné listy
12 pokyn na udelenie 03.08.2016 Typ Interné listy
13 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.08.2016 Typ Odoslané
14 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 23.09.2016 Typ Platba
15 rozhodnutie o udelení patentu 29.09.2016 Typ Odoslané
16 Žiadosť inde neuvedená 24.11.2016 Typ Doručené
16a Ponuka licencie 24.11.2016 Typ Doručené
17 oznámenie o zápise ponuky licencie 28.11.2016 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 02.12.2016 Typ Odoslané
PP 38-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku