Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 38-2005
(11)  Číslo patentu  286743 
(21)  Číslo prihlášky  38-2005 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.04.2005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  06.04.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2006 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.04.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01C 1/00   
(54)  Názov  Rotačný teplovzdušný motor 
(57)  Anotácia  Rotačný teplovzdušný motor pozostáva z ohrievacej časti (1), chladiacej časti (2), tepelnoizolačnej vrstvy (3), hriadeľa (4) a lamiel (5). Hriadeľ (4) obsahujúci radiálne posuvne uložené lamely (5) je excentricky rotačne uložený vo vonkajšom telese, ktoré je zložené z ohrievacej časti (1) nepohyblivo spojenej s chladiacou časťou (2) prostredníctvom tepelnoizolačnej vrstvy (3). Rotačný teplovzdušný motor podľa vynálezu nepotrebuje periodicky vymieňať pracovnú plynnú náplň a tiež nepotrebuje spúšťacie zariadenie. Tento motor je použiteľný ako tepelný stroj využívajúci teplotný spád z ľubovoľného zdroja tepla alebo v obrátenej funkcii je použiteľný ako tepelné čerpadlo. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Isteník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Porúbka 156, 010 07 Žilina; SK;
Kukuča Pavol, prof. Ing., PhD.; Daniela Dlabača 2, 010 01 Žilina; SK;
Fitz Pavel, Ing., PhD.; Hlinská 32, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  07.04.2011 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.04.2011 
   Maximálna platnosť do  07.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.11.2006 11/2006 BA9A
2 Udelené patenty 06.04.2009 04/2009 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.01.2012 01/2012 MM4A
 
PP 38-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.03.2009 5 248,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 29.03.2010 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 38-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.04.2005 Typ Doručené
1a Patentové nároky 07.04.2005 Typ Doručené
1a Patentové nároky 07.04.2005 Typ Doručené
1c Anotácia 07.04.2005 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 07.04.2005 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.04.2005 Typ Platba
3 správa o nedostatkoch podania 28.04.2005 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 06.05.2005 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.09.2005 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.09.2005 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie PP 05.09.2006 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 05.05.2008 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 17.06.2008 Typ Doručené
10 správa o rešerši 24.06.2008 Typ Interné listy
11 záznam o vykonaní úplného prieskumu 14.08.2008 Typ Interné listy
12 pokyn na udelenie 14.08.2008 Typ Interné listy
13 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 30.01.2009 Typ Odoslané
14 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.02.2009 Typ Platba
15 rozhodnutie o udelení patentu 26.02.2009 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.04.2009 Typ Odoslané
PP 38-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku