Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 37-2018
(11)  Patent Number  288974 
(21)  Application Number  37-2018 
(22)  Application Date  03.05.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  13.07.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  05.11.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  21.06.2022 
(51)  International Patent Classification  G06Q 30/02   
(54)  Title  On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách a spôsob inzerovania 
(57)  Abstract  On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách je tvorený: reklamným serverom (1) s reklamnou aplikáciou, s obsiahnutým identifikačným blokom (7) osoby, na ktorý je pripojená databáza (11) tvárových vektorov a databáza (12) registrovaných návštevníkov; blokom (8) spracovania dát s výstupom (9) personalizovanej reklamy, ktorého prvý vstup je prepojený s prvým výstupom identifikačného bloku (7) osoby; blokom (10) generátora playlistu so vstupným webovým rozhraním (22) pre inzerentov, pričom má ešte aj databázu (23) štatistík, prepojenú s druhým výstupom identifikačného bloku (7) osoby, pričom výstup databázy (23) štatistík je prepojený s blokom (8) spracovania dát a s blokom (10) generátora playlistu; sústavou reklamných obrazoviek (3) s obsiahnutým procesorovým systémom (5), zobrazovacím modulom (6) a obvodmi (24) kamerového snímania, prepojeniami (13) cez internet medzi reklamným serverom (1) a procesorovými systémami (5) sústavy reklamných obrazoviek (3). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TapGest s. r. o.; Staré Grunty 6347/18, Bratislava-Karlova Ves 
(72)  Inventor(s)  Tiefenbach Tomáš; Jégeho 13, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov; SK 
(74)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  21.09.2022 
   Patent in Force maximum until  03.05.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2019 11/2019 BA9A
2 Zmeny mien 15.06.2022 11/2022 HC9A
3 Udelené patenty 13.07.2022 13/2022 FG4A
 
PP 37-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.05.2018 106,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.05.2018 30,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.05.2022 156,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 37-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.05.2022 248,00 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 37-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.05.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 03.05.2018 Type Delivered
Opis 03.05.2018 Type Delivered
Plná moc 03.05.2018 Type Delivered
Sprievodný list 03.05.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.05.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doplnenie materiálov 07.05.2018 Type Delivered
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 07.05.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 07.05.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.05.2018 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.06.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 24.07.2018 Type Delivered
Opis 24.07.2018 Type Delivered
záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.08.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP 03.09.2019 Type Internal Letter
správa o rešerši 22.09.2021 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.09.2021 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.12.2021 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 07.12.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 20.12.2021 Type Delivered
Patentové nároky 20.12.2021 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.12.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 28.02.2022 Type Delivered
Opis 28.02.2022 Type Delivered
Opis 28.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.02.2022 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.04.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.05.2022 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 06.05.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.05.2022 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 06.05.2022 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 09.05.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 09.05.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 09.05.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 10.05.2022 Type Delivered
Plná moc 10.05.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 13.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2022 Type Delivered
Plná moc 16.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 17.05.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 18.05.2022 Type Sent document
rozhodnutie o udelení patentu 19.05.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.07.2022 Type Sent document
PP 37-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.05.2022 TapGest s. r. o. LURITY, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2022 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku