Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 37-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  37-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 30/02   
(54)  Názov  On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách a spôsob inzerovania 
(57)  Anotácia  On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách je tvorený: reklamným serverom (1) s reklamnou aplikáciou, s obsiahnutým identifikačným blokom (7) osoby, na ktorý je pripojená databáza (11) tvárových vektorov a databáza (12) registrovaných návštevníkov; blokom (8) spracovania dát s výstupom (9) personalizovanej reklamy, ktorého prvý vstup je prepojený s prvým výstupom identifikačného bloku (7) osoby; blokom (10) generátora playlistu so vstupným webovým rozhraním (22) pre inzerentov, pričom má ešte aj databázu (23) štatistík, prepojenú s druhým výstupom identifikačného bloku (7) osoby, pričom výstup databázy (23) štatistík je prepojený s blokom (8) spracovania dát a s blokom (10) generátora playlistu; sústavou reklamných obrazoviek (3) s obsiahnutým procesorovým systémom (5), zobrazovacím modulom (6) a obvodmi (24) kamerového snímania, prepojeniami (13) cez internet medzi reklamným serverom (1) a procesorovými systémami (5) sústavy reklamných obrazoviek (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TapGest s. r. o.; Staré Grunty 6347/18, Bratislava-Karlova Ves 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tiefenbach Tomáš; Jégeho 13, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  03.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2019 11/2019 BA9A
2 Zmeny mien 15.06.2022 11/2022 HC9A
 
PP 37-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.05.2018 106,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.05.2018 30,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.05.2022 156,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 37-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 23.05.2022 248,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 37-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 03.05.2018 Typ Doručené
Opis 03.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.05.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 07.05.2018 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 07.05.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.05.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.05.2018 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.06.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.07.2018 Typ Doručené
Opis 24.07.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.08.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP 03.09.2019 Typ Interné listy
správa o rešerši 22.09.2021 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.12.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 07.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.12.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 20.12.2021 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.02.2022 Typ Doručené
Opis 28.02.2022 Typ Doručené
Opis 28.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.02.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.04.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.05.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.05.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.05.2022 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 09.05.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 09.05.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 09.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 13.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 18.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o udelení patentu 19.05.2022 Typ Odoslané
PP 37-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.05.2022 TapGest s. r. o. LURITY, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2022 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku