Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 368-2002
(11)  Číslo patentu  285802 
(21)  Číslo prihlášky  368-2002 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.03.2002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.08.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.03.2005 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.07.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/00   
(54)  Názov  Plnená elektróda na zváranie liatin s guľôčkovým grafitom 
(57)  Anotácia  Opisuje sa plnená elektróda na oblúkové zváranie liatin s guľôčkovým grafitom v ochrannej atmosfére Ar a CO2 obsahujúca jednotlivé komponenty práškovej náplne v hmotnostnom pomere: 60 - 73 % bielej liatiny, 7 - 16 % ferozliatiny na báze FeSi-Mg, 1 - 3 % Cu-prášku, 1 - 3 % grafitu a 8 - 18 % ionizačných, plynotvorných a troskotvorných prísad granulačného zloženia 63 - 100 um. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Moyzesova 20, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Meško Jozef, prof. Ing., PhD.; Ul. ČSA 1306/k č. 146, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK;
Leždík Viliam, Ing., PhD.; Partizánska 1049/121, 015 01 Rajec; SK;
Mihalkovič Koloman, Ing.; Závadská 7623/7, 831 06 Bratislava; SK;
Mičian Miloš, Ing., PhD.; Rudinka 41, 023 31 Rudina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  14.03.2013 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.03.2013 
   Maximálna platnosť do  14.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.03.2005 03/2005 BA9A
2 Udelené patenty 02.08.2007 08/2007 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2013 12/2013 MM4A
 
PP 368-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 19.07.2007 6 6 700,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 07.03.2008 7 4 000,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 06.03.2009 8 149,00 EUR
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 03.03.2010 9 165,50 EUR
5 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 08.03.2011 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 08.03.2012 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 368-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.03.2002 Typ Doručené
1a Opis 14.03.2002 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.03.2002 Typ Doručené
1c Anotácia 14.03.2002 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.04.2002 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.05.2002 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.05.2002 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie PP 17.07.2003 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 24.07.2003 Typ Doručené
7 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2003 Typ Platba
8 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 11.08.2003 Typ Odoslané
9 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 20.09.2006 Typ Odoslané
10 Preprac. podklady - sprievodný list 20.11.2006 Typ Doručené
10a Opis 20.11.2006 Typ Doručené
10b Patentové nároky 20.11.2006 Typ Doručené
10c Anotácia 20.11.2006 Typ Doručené
11 správa o rešerši 13.02.2007 Typ Interné listy
12 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 15.02.2007 Typ Odoslané
13 Preprac. podklady - sprievodný list 13.04.2007 Typ Doručené
13a Opis 13.04.2007 Typ Doručené
13b Patentové nároky 13.04.2007 Typ Doručené
13c Anotácia 13.04.2007 Typ Doručené
14 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 18.04.2007 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 25.04.2007 Typ Doručené
16 pokyn na udelenie 27.04.2007 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.06.2007 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.06.2007 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 22.06.2007 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.08.2007 Typ Odoslané
PP 368-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 08.08.2003 Meško Jozef, prof. Ing., PhD. Meško Jozef, prof. Ing., PhD.
Leždík Viliam, Ing., PhD. Leždík Viliam, Ing., PhD.
Mihalkovič Koloman, Ing. Mihalkovič Koloman, Ing.
Mičian Miloš, Ing., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku