Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 36-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  36-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01S 3/02   
(54)  Názov  Rýchlo odnímateľné zariadenie na prichytávanie laserového snímača 
(57)  Anotácia  Rýchlo odnímateľné zariadenie na prichytávanie laserového snímača pozostáva zo základne (2), do ktorej je odnímateľne upnutá nadstavba (1) so snímačom (4), pričom základňa (2) má dve paralelné lineárne zahĺbenia (2.1), medzi ktorými je umiestnené prvé západkové vybratie (2.2). Nadstavba (1) má dve paralelné lineárne koľajničky (1.1), medzi ktorými je umiestnené druhé západkové vybratie (1.2). Do prvého západkového vybratia (2.2) zapadá západka (3). Snímač (4) je o nadstavbu (1) prichytený skrutkou (6) a orientovaný je kolíkmi (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hladiš Peter, Ing.; Bottova 20, 034 01 Ružomberok 1; SK;
Milesich Tomáš, Ing., PhD.; Jasovská 10, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Chríbik Andrej, Ing., PhD.; Svätoplukova 71, 903 01 Senec; SK;
Dunaj Štefan, Ing.; Perečínska 2548/25, 069 01 Snina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 36-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 36-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.04.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 09.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 09.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 09.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 09.04.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.04.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.04.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 14.04.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.04.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 15.04.2020 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.04.2020 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.04.2020 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie PP 02.08.2021 Typ Interné listy
PP 36-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku