Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 35-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  35-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/31  G01N 21/17  G01S 17/00  G01S 7/282   
(54)  Názov  Spôsob diaľkovej detekcie plynných látok v atmosfére systémom DIAL s dvomi lasermi a diaľkový detektor 
(57)  Anotácia  Spôsob diaľkovej detekcie plynných látok v atmosfére systémom DIAL s dvomi lasermi je založený na tom, že laserový zväzok generovaný prvým laserom dopadá na polopriepustné zrkadlo, kde 50 % výkonu laserového zväzku prechádza cez polopriepustné zrkadlo a postupuje cez prvú apertúru smerom k terču a zároveň sa zostávajúcich 50 % výkonu laserového zväzku odráža od polopriepustného zrkadla, dopadá na totálne reflexné zrkadlo, od ktorého sa odráža a je smerované cez druhú apertúru k tomu istému terču. S oneskorením spúšťaný laserový zväzok generovaný druhým laserom dopadá na polopriepustné zrkadlo, kde 50 % výkonu laserového zväzku prechádza cez polopriepustné zrkadlo, dopadá na totálne reflexné zrkadlo, od ktorého sa odráža a je smerované cez druhú apertúru k tomu istému terču a zároveň sa zostávajúcich 50 % výkonu laserového zväzku odráža od polopriepustného zrkadla a postupuje cez prvú apertúru smerom k tomu istému terču. Diaľkový detektor plynných látok v atmosfére systémom DIAL s dvomi lasermi pozostáva z prvého lasera (1) a druhého lasera (2), pričom v priesečníku osí ich laserových zväzkov je umiestnené polopriepustné zrkadlo (3). Za polopriepustným zrkadlom (3) je umiestnené totálne reflexné zrkadlo (5) v priamom smere postupu laserového zväzku generovaného druhým laserom (2) a tiež v odrazenom smere od polopriepustného zrkadla (3) postupu laserového zväzku generovaného prvým laserom (1). V priamom smere od polopriepustného zrkadla (3) postupu 50 % laserového zväzku od prvého lasera (1) a postupu odrazeného 50 % laserového zväzku druhého lasera (2) je umiestnená prvá apertúra (4). V odrazenom smere od totálne reflexného zrkadla (5) postupu 50 % laserového zväzku od prvého lasera (1) a postupu 50 % laserového zväzku od druhého lasera (2) je umiestnená druhá apertúra (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEC Technologies, s.r.o.; 1. Mája 4269, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedláčková Zita, Mgr.; Gaštanová 511/3, 031 04 Liptovský Mikuláš 4; SK;
Viceník Jiří, Ing., CSc.; Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2021/000002 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 35-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 35-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.04.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 07.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 07.04.2020 Typ Doručené
1c Opis 07.04.2020 Typ Doručené
1d Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 07.04.2020 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 07.04.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.04.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 09.04.2020 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.04.2020 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.04.2020 Typ Platba
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.04.2021 Typ Platba
8 vnútrospisový list 12.04.2021 Typ Interné listy
10 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.09.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
10b Výpis z obchodného registra 13.09.2021 Typ Doručené
10c Plná moc 13.09.2021 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 17.09.2021 Typ Odoslané
PP 35-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.09.2021 SEC Technologies, s.r.o. SEC Technologies, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku