Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 35-2012
(11)  Číslo patentu  288497 
(21)  Číslo prihlášky  35-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.05.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01B 3/02   
(54)  Názov  Mechanizmus piestového stroja 
(57)  Anotácia  Opisuje sa piestový stroj s kolísavou nerotujúcou doskou fixovanou výkyvným fixačným prstencom. Na doske (5) otočne uloženej na zalomenej časti (2) hriadeľa (1) je cez guľové kĺby (8) pripojený výkyvný fixačný prstenec (7), ktorý je súčasne výkyvne uložený v skrini (4) prostredníctvom ložísk (9), a spojenie kolísavej dosky (5) s piestmi (13) je realizované prostredníctvom ojníc (11) pripojených na jednej strane v piestnych guľových kĺboch (10) a na druhej strane v doskových guľových kĺboch (12). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baran Peter, Bc.; Dúbravská 84, 080 01 Prešov; SK;
Isteník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Porúbka 156, 010 07 Žilina; SK;
Kukuča Pavol, prof. Ing., PhD.; Daniela Dlabača 2, 010 00 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  15.05.2019 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.05.2019 
   Maximálna platnosť do  15.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2014 01/2014 BA9A
2 Udelené patenty 03.10.2017 10/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 02.08.2017 08/2017 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2020 02/2020 MM4A
 
PP 35-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 14.08.2017 6 182,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 11.05.2018 7 66,25 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 35-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.05.2012 Typ Doručené
1a Opis 15.05.2012 Typ Doručené
1b Patentové nároky 15.05.2012 Typ Doručené
1c Výkresy 15.05.2012 Typ Doručené
1d Anotácia 15.05.2012 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 15.05.2012 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.05.2012 Typ Platba
3 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 10.09.2013 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 12.11.2013 Typ Doručené
4a Opis 12.11.2013 Typ Doručené
4b Patentové nároky 12.11.2013 Typ Doručené
4c Anotácia 12.11.2013 Typ Doručené
4d Obrázok k anotácii 12.11.2013 Typ Doručené
4e Výkresy 12.11.2013 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.11.2013 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 15.11.2013 Typ Interné listy
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.12.2014 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.12.2014 Typ Platba
9 Urgencia 04.05.2016 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 19.05.2016 Typ Odoslané
11 správa o rešerši 18.07.2016 Typ Interné listy
12 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 18.07.2016 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 23.09.2016 Typ Doručené
13a Opis 23.09.2016 Typ Doručené
13b Patentové nároky 23.09.2016 Typ Doručené
13c Anotácia 23.09.2016 Typ Doručené
13d Výkresy 23.09.2016 Typ Doručené
14 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 10.10.2016 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 24.11.2016 Typ Doručené
15a Opis 24.11.2016 Typ Doručené
15b Patentové nároky 24.11.2016 Typ Doručené
15c Výkresy 24.11.2016 Typ Doručené
16 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 15.12.2016 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 20.02.2017 Typ Doručené
17a Opis 20.02.2017 Typ Doručené
17b Patentové nároky 20.02.2017 Typ Doručené
17c Výkresy 20.02.2017 Typ Doručené
18 záznam o vykonaní úplného prieskumu 21.03.2017 Typ Interné listy
19 pokyn na udelenie 21.03.2017 Typ Interné listy
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.05.2017 Typ Odoslané
21 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.06.2017 Typ Platba
22 rozhodnutie o udelení patentu 28.06.2017 Typ Odoslané
23 Ponuka licencie 17.07.2017 Typ Doručené
24 oznámenie o zápise ponuky licencie 25.07.2017 Typ Odoslané
25 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.10.2017 Typ Odoslané
PP 35-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku