Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 34-2017
(11)  Číslo patentu  288852 
(21)  Číslo prihlášky  34-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.10.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  07.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09B 23/06  G09B 19/00   
(54)  Názov  Viacúčelové fyzikálne autíčko 
(57)  Anotácia  Opisuje sa zariadenie na predvádzanie fyzikálnych javov, kde nosnou časťou je konštrukcia na štyroch kolieskach (5) poháňaná pomocou lanka (11), ktoré sa natáča na navíjací bubon (2) spojený s jednoramennou pákou (8), ktorá je ukotvená v podvozku (10). Medzi podvozkom (10) a jednoramennou pákou (8) je pružina (4), ktorá pri vyklopení jednoramennej páky (8) získava tuhosť a spôsobuje, že viacúčelové fyzikálne autíčko sa začne pohybovať. Na spodnej časti podvozka sú pomocou skrutiek a pohyblivého spoja vytvorené sklopné mechanizmy (12), tie sa sklápajú pri pohybe autíčka smerom k podvozku (10). Ak sa chce dostať viacúčelové fyzikálne autíčko do statickej polohy, aby sa predviedlo využitie funkcie kladky (14), kladkostroja (16) a dvojramennej páky (9), musí sklopný mechanizmus (12) v krajnej polohe presahovať polomer kolies (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marinič Ján, PaedDr.; Slovenská 2605/10, 069 01 Snina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Marinič Ján, PaedDr.; Slovenská 2605/10, 069 01 Snina 1; SK;
Dunaj Kamil; Rastislavova 1131/23, 069 01 Snina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.03.2022 
   Maximálna platnosť do  27.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.10.2018 10/2018 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 34-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 16.04.2021 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 34-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.03.2017 Typ Doručené
1a Opis 27.03.2017 Typ Doručené
1b Patentové nároky 27.03.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 27.03.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 27.03.2017 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 27.03.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.03.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.04.2017 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 29.05.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 31.07.2017 Typ Doručené
5a Žiadosť o udelenie patentu na vynález 31.07.2017 Typ Doručené
5b Opis 31.07.2017 Typ Doručené
5c Patentové nároky 31.07.2017 Typ Doručené
5d Anotácia 31.07.2017 Typ Doručené
5e Výkresy 31.07.2017 Typ Doručené
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 08.08.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 17.08.2017 Typ Doručené
7a Doklad preukazujúci právo na riešenie 17.08.2017 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie PP 02.07.2018 Typ Interné listy
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.02.2020 Typ Platba
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.02.2020 Typ Doručené
12 správa o rešerši 05.11.2020 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 06.11.2020 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 07.01.2021 Typ Doručené
14a Opis 07.01.2021 Typ Doručené
14b Patentové nároky 07.01.2021 Typ Doručené
14c Anotácia 07.01.2021 Typ Doručené
14d Výkresy 07.01.2021 Typ Doručené
14e Príloha inde neuvedená 07.01.2021 Typ Doručené
15 pokyn na udelenie 07.01.2021 Typ Interné listy
16 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 12.01.2021 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 10.02.2021 Typ Doručené
17a Opis 10.02.2021 Typ Doručené
17b Patentové nároky 10.02.2021 Typ Doručené
17c Anotácia 10.02.2021 Typ Doručené
17d Výkresy 10.02.2021 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 10.02.2021 Typ Doručené
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.02.2021 Typ Odoslané
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.03.2021 Typ Platba
20 rozhodnutie o udelení patentu 03.03.2021 Typ Odoslané
21 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Typ Odoslané
PP 34-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku