Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 34-2016
(11)  Patent Number  288732 
(21)  Application Number  34-2016 
(22)  Application Date  28.10.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  04.02.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.05.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  13.12.2019 
(51)  International Patent Classification  C23D 3/00  C23G 1/02   
(54)  Title  Spôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktérií 
(57)  Abstract  Spôsob predprípravy oceľových plechov a oceľových výliskov pred smaltovaním s použitím baktérií sa uskutočňuje v moriacom kúpeli 0,1 – 0,2 hmotn. % kyseliny sírovej s teplotou 30 – 35 °C, do ktorej boli pridané acidofilné baktérie Acidithiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans. Počas procesu sa moriaci roztok prebubláva vzduchom. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Kaduková Jana, prof. RNDr., PhD.; Narcisová 1 , 040 11 Košice; SK;
Nižník Štefan, doc. Ing., CSc.; Podtatranského 9, 040 01 Košice; SK;
Mražíková Anna, RNDr., PhD.; Trebišovská 1, 040 11 Košice 11; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent  28.10.2020 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  184-2015 
   Patent in Force minimum until  28.10.2020 
   Patent in Force maximum until  28.10.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 05/2018 BA9A
2 Udelené patenty 04.02.2020 02/2020 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.03.2020 03/2020 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.06.2021 12/2021 MM4A
 
PP 34-2016
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.03.2020 5 124,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 34-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.03.2016 Type Delivered
1a Opis 18.03.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 18.03.2016 Type Delivered
1c Anotácia 18.03.2016 Type Delivered
1d Výkresy 18.03.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.03.2016 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2016 Type Payment
4 Žiadosť o opravu 04.04.2016 Type Delivered
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.04.2016 Type Payment
6 Plná moc 15.04.2016 Type Delivered
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.05.2016 Type Delivered
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.05.2016 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 24.05.2016 Type Delivered
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.03.2018 Type Internal Letter
11 pokyn na zverejnenie PP 09.03.2018 Type Internal Letter
12 správa o rešerši 09.04.2019 Type Internal Letter
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 09.04.2019 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 10.06.2019 Type Delivered
14a Opis 10.06.2019 Type Delivered
14b Plná moc 10.06.2019 Type Delivered
14c Sprievodný list 10.06.2019 Type Delivered
15 záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.08.2019 Type Internal Letter
16 pokyn na udelenie 20.08.2019 Type Internal Letter
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.09.2019 Type Sent document
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.11.2019 Type Payment
19 rozhodnutie o udelení patentu 13.11.2019 Type Sent document
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.01.2020 Type Sent document
21 Ponuka licencie 19.02.2020 Type Delivered
21a Sprievodný list 19.02.2020 Type Delivered
22 oznámenie o zápise ponuky licencie 24.02.2020 Type Sent document
PP 34-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku