Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 34-2016
(11)  Číslo patentu  288732 
(21)  Číslo prihlášky  34-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  13.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23D 3/00  C23G 1/02   
(54)  Názov  Spôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktérií 
(57)  Anotácia  Spôsob predprípravy oceľových plechov a oceľových výliskov pred smaltovaním s použitím baktérií sa uskutočňuje v moriacom kúpeli 0,1 – 0,2 hmotn. % kyseliny sírovej s teplotou 30 – 35 °C, do ktorej boli pridané acidofilné baktérie Acidithiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans. Počas procesu sa moriaci roztok prebubláva vzduchom. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaduková Jana, prof. RNDr., PhD.; Narcisová 1 , 040 11 Košice; SK;
Nižník Štefan, doc. Ing., CSc.; Podtatranského 9, 040 01 Košice; SK;
Mražíková Anna, RNDr., PhD.; Trebišovská 1, 040 11 Košice 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  28.10.2020 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  184-2015 
   Minimálna platnosť do  28.10.2020 
   Maximálna platnosť do  28.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 05/2018 BA9A
2 Udelené patenty 04.02.2020 02/2020 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.03.2020 03/2020 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.06.2021 12/2021 MM4A
 
PP 34-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.03.2020 5 124,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 34-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.03.2016 Typ Doručené
1a Opis 18.03.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 18.03.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 18.03.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 18.03.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.03.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2016 Typ Platba
4 Žiadosť o opravu 04.04.2016 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.04.2016 Typ Platba
6 Plná moc 15.04.2016 Typ Doručené
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.05.2016 Typ Doručené
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.05.2016 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 24.05.2016 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.03.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP 09.03.2018 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 09.04.2019 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 09.04.2019 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 10.06.2019 Typ Doručené
14a Opis 10.06.2019 Typ Doručené
14b Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
14c Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
15 záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.08.2019 Typ Interné listy
16 pokyn na udelenie 20.08.2019 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.09.2019 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.11.2019 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 13.11.2019 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.01.2020 Typ Odoslané
21 Ponuka licencie 19.02.2020 Typ Doručené
21a Sprievodný list 19.02.2020 Typ Doručené
22 oznámenie o zápise ponuky licencie 24.02.2020 Typ Odoslané
PP 34-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku