Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 33-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  33-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01H 7/00   
(54)  Názov  Hybridný elektropneumatický pohon vretena 
(57)  Anotácia  Hybridný elektropneumatický pohon vretena je riešený tak, že centrálny hriadeľ (2) elektromodulu (3) tvoreného statorom (5) a rotorom (4) je sériovým konštrukčným spojením prepojený s hriadeľom pneumatického modulu (6) so zabudovanou turbínou (7). Medzi pneumatickým modulom (6) a elektromodulom (3) sú do kruhu usporiadané vzduchové kanály dvojzónového vzduchového chladenia. Pneumatický modul (6) má aspoň jeden otvor na prívod tlakového vzduchu. Dvojzónové vzduchové chladenie pozostáva z rebrovania prvých statorových axiálnych kanálov s prvými výstupnými kanálovými otvormi, ktoré sú striedavo uložené v rebrovaní s druhými statorovými axiálnymi kanálmi s druhými výstupnými kanálovými otvormi. Prvé statorové axiálne kanály s prvými výstupnými kanálovými otvormi a druhé statorové axiálne kanály s druhými výstupnými kanálovými otvormi sú prekryté pohyblivým opláštením (10) statora. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
KINEX BEARINGS, a.s.; 1. mája 71/36, 014 83 Bytča 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK;
Bábics Jozef, Ing.; Kostolná Gala 91, 930 34 Holice; SK;
Onderová Iveta, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Bučko Ľuboš, Ing.; Bytča - Mikšova 179, 014 01 Bytča 1; SK;
Budický Tomáš, Ing.; Teplická 2176/49, 058 01 Poprad 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 33-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 33-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.04.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 02.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 02.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 02.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 02.04.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.04.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.04.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.04.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.04.2020 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2020 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2020 Typ Platba
7 výzva na predloženie plnej moci 23.04.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 29.06.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 29.06.2020 Typ Doručené
8b Plná moc 29.06.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.08.2020 Typ Interné listy
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.04.2021 Typ Doručené
10a Plná moc 20.04.2021 Typ Doručené
10b Plná moc 20.04.2021 Typ Doručené
10c Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.04.2021 Typ Platba
12 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 04.05.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PP 17.08.2021 Typ Interné listy
PP 33-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku