Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 323-2002
(11)  Číslo patentu  287920 
(21)  Číslo prihlášky  323-2002 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.04.2001 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.03.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  60/201 824 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.05.2000 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.11.2002 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.03.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/54  C07D 237/14  C07D 231/20  A01N 43/54   
(54)  Názov  Substituované fenylsulfamoylkarboxamidy, spôsob ich prípravy a kompozície s ich obsahom 
(57)  Anotácia  Opisujú sa uracilom substituované fenylsulfamoylkarboxamidy vzorca (I) a ich soli, kde jednotlivé symboly majú významy uvedené v opise na použitie ako herbicídy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF AKTIENGESELLSCHAFT; Ludwigshafen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Carlsen Marianne; Yardley, PA; US;
Guaciaro Michael Anthony; East Windsor, NJ; US;
Takasugi James Jan; Lawrenceville, NJ; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP01/04850 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO01/83459 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  30.04.2021 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.04.2021 
   Maximálna platnosť do  30.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.11.2002 11/2002 BA9A
2 Udelené patenty 02.03.2012 03/2012 FG4A
3 Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 26.05.2021 10/2021 MK4A
 
PP 323-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 24.04.2012 12 265,50 EUR
2 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 29.05.2012 12 1 507,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 29.04.2013 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 29.04.2014 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 28.04.2015 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 29.04.2016 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 28.04.2017 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 30.04.2018 18 531,00 EUR
9 66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 29.04.2019 19 597,00 EUR
10 67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 20.04.2020 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 323-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.03.2002 Typ Doručené
1a Podklady v pôvodnom jazyku 04.03.2002 Typ Doručené
1b Plná moc 04.03.2002 Typ Doručené
2 Doplnenie údajov 04.03.2002 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.03.2002 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov podania PV 27.03.2002 Typ Odoslané
5 Slovenské podklady 19.04.2002 Typ Doručené
5a Opis 19.04.2002 Typ Doručené
5b Patentové nároky 19.04.2002 Typ Doručené
5c Anotácia 19.04.2002 Typ Doručené
5d Obrázok k anotácii 19.04.2002 Typ Doručené
5e Prehlásenie pôvodcu/ov 19.04.2002 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie PP 07.08.2002 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu PCT (vyhovenie) 13.01.2004 Typ Odoslané
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.04.2004 Typ Doručené
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.05.2004 Typ Platba
10 správa o rešerši 16.09.2009 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.09.2009 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 20.11.2009 Typ Doručené
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.11.2009 Typ Doručené
14 Žiadosť o II. a ďalšie predĺženie lehoty - FAX 20.01.2010 Typ Doručené
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.01.2010 Typ Doručené
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.02.2010 Typ Platba
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.02.2010 Typ Platba
18 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 12.03.2010 Typ Odoslané
19 Žiadosť o II. a ďalšie predĺženie lehoty - FAX 22.03.2010 Typ Doručené
20 vnútrospisový list 23.03.2010 Typ Interné listy
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.03.2010 Typ Doručené
22 Žiadosť o II. a ďalšie predĺženie lehoty - FAX 20.05.2010 Typ Doručené
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2010 Typ Doručené
24 Žiadosť o II. a ďalšie predĺženie lehoty - FAX 20.07.2010 Typ Doručené
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.07.2010 Typ Platba
26 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.07.2010 Typ Platba
27 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.07.2010 Typ Doručené
28 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.07.2010 Typ Platba
29 Žiadosť o II. a ďalšie predĺženie lehoty - FAX 20.09.2010 Typ Doručené
30 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.09.2010 Typ Doručené
31 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.09.2010 Typ Platba
32 Odpoveď na správu úradu 20.10.2010 Typ Doručené
32a Doplnenie materiálov 20.10.2010 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.10.2010 Typ Doručené
33a Plná moc 19.10.2010 Typ Doručené
34 vyžiadanie poplatku 12.11.2010 Typ Odoslané
35 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.11.2010 Typ Platba
36 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 29.11.2011 Typ Odoslané
37 záznam o vykonaní úplného prieskumu 10.11.2011 Typ Interné listy
38 pokyn na udelenie 10.11.2011 Typ Interné listy
39 Odpoveď na správu úradu 09.12.2011 Typ Doručené
39a Doplnenie materiálov 09.12.2011 Typ Doručené
40 oznámenie o zápise zmeny 09.01.2012 Typ Odoslané
41 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.12.2011 Typ Odoslané
42 Oznámenie k poplatkom 13.01.2012 Typ Doručené
43 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.01.2012 Typ Platba
44 rozhodnutie o udelení patentu 30.01.2012 Typ Odoslané
45 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 05.03.2012 Typ Odoslané
46 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 08.08.2012 Typ Odoslané
47 vnútrospisový list 11.09.2012 Typ Interné listy
PP 323-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.12.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku