Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 32-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  32-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 63/14   
(54)  Názov  Rastlinné elicitory a spôsob ich prípravy 
(57)  Anotácia  Opísané sú rastlinné elicitory obsahujúce deacetylovaný chitín a melanín získaný z uhynutého hmyzu a spôsob ich výroby. Uhynutý hmyz sa vo vodnom prostredí v prítomnosti dimetylsulfoxidu alebo bez dimetylsulfoxidu pri teplote 10 až 105 °C podrobí reakcii s alkáliou obsahujúcou draselný katión, pričom kvapalný produkt reakcie obsahujúci čiastočne alebo úplne deacetylovaný chitín a melanín sa zo zmesi po reakcii oddelí alebo reakčný produkt sa zhomogenizuje a stabilizuje, pričom reakčný produkt sa prípadne zneutralizuje a obohatí o rastlinné živiny a biologicky aktívne látky. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 32-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.05.2021 116,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.05.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 32-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 32-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 06.05.2021 Typ Doručené
Opis 06.05.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 06.05.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.05.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.05.2021 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.05.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.05.2021 Typ Platba
PP 32-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku