Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 32-2016
(11)  Číslo patentu  288913 
(21)  Číslo prihlášky  32-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.03.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01S 13/524  G01S 13/50  G01S 13/53   
(54)  Názov  Systém kompenzácie Dopplerovej frekvencie na spracovanie rádiolokačných signálov s vnútroimpulzovou fázovou moduláciou 
(57)  Anotácia  Referenčný signál s vnútroimpulzovou fázovou moduláciou je privedený na vstup (1-1) analógovo-číslicového prevodníka referenčného signálu (1), ktorého výstup (1-2) je pripojený na vstup (2-1) deliča výkonu referenčného signálu (2). Prvý výstup tohto deliča (2-2) je pripojený na prvý vstup (3-1) prvého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (3), jeho druhý výstup (2-3) je pripojený na prvý vstup (4-1) druhého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (4) a jeho N-tý výstup (2-N) je pripojený na prvý vstup (5-1) N-tého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (5). Druhý vstup (3-2) prvého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (3) je pripojený na výstup (6-1) prvého generátora Dopplerových frekvencií (6), druhý vstup (4-2) druhého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (4) je pripojený na výstup (7-1) druhého generátora Dopplerových frekvencií (7) a druhý vstup (5-2) N-tého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (5) je pripojený na výstup (8-1) N-tého generátora Dopplerových frekvencií (8). Prijatý signál s vnútroimpulzovou fázovou moduláciou je privedený na vstup (9-1) analógovo-číslicového prevodníka prijímaného signálu (9), ktorého výstup (9-2) je pripojený na vstup (10-1) deliča (10) výkonu prijímaného signálu. Prvý výstup tohto deliča (10-2) je pripojený na prvý vstup (11-1) prvého korelátora (11), jeho druhý výstup (10-3) je pripojený na prvý vstup (12-1) druhého korelátora (12) a N-tý výstup (10-N) je pripojený na prvý vstup (13-1) N-tého korelátora (13). Druhý vstup (11-2) prvého korelátora (11) je pripojený na výstup (3-3) prvého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (3), druhý vstup (12-2) druhého korelátora (12) je pripojený na výstup (4-3) druhého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (4) a druhý vstup (13-2) N-tého korelátora (13) je pripojený na výstup (5-3) N-tého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (5). Výstup (11-3) prvého korelátora (11) je pripojený na prvý vstup (14-1) obvodu výberu maximálneho výstupu korelátorov (14), výstup (12-3) druhého korelátora (12) je pripojený na druhý vstup (14-2) obvodu výberu maximálneho výstupu korelátorov (14) a výstup (13-3) N-tého korelátora (13) je pripojený na N-tý vstup (14-N) obvodu výberu maximálneho výstupu korelátorov (14). Výstup tohto obvodu (14-4) je pripojený na prvý vstup (15-1) prahovacieho obvodu maxima korelačnej funkcie (15) a na jeho druhý vstup (15-2) je pripojený na výstup (16-1) obvodu nastavenia prahovej hodnoty maxima korelačnej funkcie (16). Výstup (15-3) prahovacieho obvodu maxima korelačnej funkcie (15) je pripojený na vstup (17-1) obvodu určenia diaľky cieľa (17), ktorého výstup (17-2) je pripojený na vstup (18-1) zobrazovacieho obvodu (18). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika; Demänová 393 , 031 06 Liptovský Mikuláš; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matoušek Zdeněk, doc. Ing., PhD.; Pod Slivkou 519/6, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK;
Ochodnický Ján, doc. Ing., PhD.; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1797/57, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK;
Babjak Marián, Ing., PhD.; Jilemnického 1251/28, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.01.2022 
   Maximálna platnosť do  16.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.04.2018 4/2018 BA9A
2 Udelené patenty 07.12.2021 23/2021 FG4A
 
PP 32-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 22.10.2021 6 364,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 32-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.03.2016 Typ Doručené
1a Opis 16.03.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 16.03.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 16.03.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 16.03.2016 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.03.2016 Typ Doručené
3 správa o rešerši 13.12.2016 Typ Interné listy
4 výsledok rešerše 13.12.2016 Typ Interné listy
5 oznámenie o výsledku rešerše 13.12.2016 Typ Odoslané
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.01.2018 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 17.01.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na udelenie 08.09.2021 Typ Interné listy
9 rozhodnutie o udelení patentu 27.09.2021 Typ Odoslané
10 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.12.2021 Typ Odoslané
PP 32-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku