Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 32-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  32-2016 
(22)  Application Date  16.03.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.04.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G01S 13/524  G01S 13/50  G01S 13/53   
(54)  Title  Systém kompenzácie Dopplerovej frekvencie na spracovanie rádiolokačných signálov s vnútroimpulzovou fázovou moduláciou 
(57)  Abstract  Referenčný signál s vnútroimpulzovou fázovou moduláciou je privedený na vstup (1-1) analógovo-číslicového prevodníka referenčného signálu (1), ktorého výstup (1-2) je pripojený na vstup (2-1) deliča výkonu referenčného signálu (2). Prvý výstup tohto deliča (2-2) je pripojený na prvý vstup (3-1) prvého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (3), jeho druhý výstup (2-3) je pripojený na prvý vstup (4-1) druhého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (4) a jeho N-tý výstup (2-N) je pripojený na prvý vstup (5-1) N-tého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (5). Druhý vstup (3-2) prvého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (3) je pripojený na výstup (6-1) prvého generátora Dopplerových frekvencií (6), druhý vstup (4-2) druhého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (4) je pripojený na výstup (7-1) druhého generátora Dopplerových frekvencií (7) a druhý vstup (5-2) N-tého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (5) je pripojený na výstup (8-1) N-tého generátora Dopplerových frekvencií (8). Prijatý signál s vnútroimpulzovou fázovou moduláciou je privedený na vstup (9-1) analógovo-číslicového prevodníka prijímaného signálu (9), ktorého výstup (9-2) je pripojený na vstup (10-1) deliča (10) výkonu prijímaného signálu. Prvý výstup tohto deliča (10-2) je pripojený na prvý vstup (11-1) prvého korelátora (11), jeho druhý výstup (10-3) je pripojený na prvý vstup (12-1) druhého korelátora (12) a N-tý výstup (10-N) je pripojený na prvý vstup (13-1) N-tého korelátora (13). Druhý vstup (11-2) prvého korelátora (11) je pripojený na výstup (3-3) prvého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (3), druhý vstup (12-2) druhého korelátora (12) je pripojený na výstup (4-3) druhého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (4) a druhý vstup (13-2) N-tého korelátora (13) je pripojený na výstup (5-3) N-tého zmiešavača emulátora Dopplerových frekvencií (5). Výstup (11-3) prvého korelátora (11) je pripojený na prvý vstup (14-1) obvodu výberu maximálneho výstupu korelátorov (14), výstup (12-3) druhého korelátora (12) je pripojený na druhý vstup (14-2) obvodu výberu maximálneho výstupu korelátorov (14) a výstup (13-3) N-tého korelátora (13) je pripojený na N-tý vstup (14-N) obvodu výberu maximálneho výstupu korelátorov (14). Výstup tohto obvodu (14-4) je pripojený na prvý vstup (15-1) prahovacieho obvodu maxima korelačnej funkcie (15) a na jeho druhý vstup (15-2) je pripojený na výstup (16-1) obvodu nastavenia prahovej hodnoty maxima korelačnej funkcie (16). Výstup (15-3) prahovacieho obvodu maxima korelačnej funkcie (15) je pripojený na vstup (17-1) obvodu určenia diaľky cieľa (17), ktorého výstup (17-2) je pripojený na vstup (18-1) zobrazovacieho obvodu (18). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika; Demänová 393 , 031 06 Liptovský Mikuláš; SK 
(72)  Inventor(s)  Matoušek Zdeněk, doc. Ing., PhD.; Pod Slivkou 519/6, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK;
Ochodnický Ján, doc. Ing., PhD.; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1797/57, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK;
Babjak Marián, Ing., PhD.; Jilemnického 1251/28, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  27.01.2022 
   Patent in Force maximum until  16.03.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.04.2018 04/2018 BA9A
 
PP 32-2016
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 22.10.2021 6 364,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 32-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.03.2016 Type Delivered
1a Opis 16.03.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 16.03.2016 Type Delivered
1c Anotácia 16.03.2016 Type Delivered
1d Výkresy 16.03.2016 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.03.2016 Type Delivered
3 správa o rešerši 13.12.2016 Type Internal Letter
4 výsledok rešerše 13.12.2016 Type Internal Letter
5 oznámenie o výsledku rešerše 13.12.2016 Type Sent document
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.01.2018 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie PP 17.01.2018 Type Internal Letter
8 pokyn na udelenie 08.09.2021 Type Internal Letter
9 rozhodnutie o udelení patentu 27.09.2021 Type Sent document
PP 32-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku