Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 31-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  31-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 17/342   
(54)  Názov  Prevodový agregát mobilného pracovného stroja 
(57)  Anotácia  Prevodový agregát mobilného pracovného stroja pozostáva z jednotlivých konštrukčných dielov, ktoré sú navzájom pospájané. Prevodový agregát mobilného pracovného stroja je mechanická konštrukcia, ktorá pozostáva z nosnej prevodovej skrine (1), do ktorej je valivým uložením vložený vstupný pastorok (2) spojený s minimálne jedným ozubeným kolesom (3), ktorý v spolupráci s minimálne jedným ozubeným kolesom (4) upevneným na prvom výstupnom hriadeli (5) vloženom valivým uložením do nosnej prevodovej skrine (1) tvorí vstupný vložený ozubený prevod (34), ktorým sa prenesie krútiaci moment na prvý výstupný hriadeľ (5) s upevneným minimálne jedným remeňovým alebo reťazovým kolesom (6), ktoré vytvára remeňový alebo reťazový prevod (67) remeňom alebo reťazou (10) minimálne s jedným remeňovým alebo reťazovým kolesom (7) upevneným na minimálne jednom ďalšom výstupnom hriadeli (8) valivým uložením vloženom do nosnej prevodovej skrine (1), pričom k prvému výstupnému hriadeľu (5) a minimálne jednému ďalšiemu výstupnému hriadeľu (8) je pripojené rozoberateľným pevným a/alebo kĺbovým uložením minimálne jedno hnacie ústrojenstvo (9) mobilného pracovného stroja. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štubňa Boris, Ing., PhD.; Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štubňa Boris, Ing., PhD.; Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  108-2017 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.06.2019 06/2019 BA9A
 
PP 31-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 31-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 28.03.2019 Typ Doručené
1a Opis 28.03.2019 Typ Doručené
1b Obrázok k anotácii 28.03.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 28.03.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 28.03.2019 Typ Doručené
1e Patentové nároky 28.03.2019 Typ Doručené
1f Rovnopis prihlášky úžitkového vzoru 28.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.03.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.04.2019 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.04.2019 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 11.04.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 11.04.2019 Typ Interné listy
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.04.2019 Typ Platba
8 správa o rešerši 01.12.2020 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 01.12.2020 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 12.03.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o pokračovanie v konaní 31.03.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 31.03.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o pokračovanie v konaní 29.04.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
14 rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. 10.05.2021 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 30.04.2021 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 30.04.2021 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
18 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
19 40 Poplatok za pokračovanie v konaní 05.05.2021 Typ Platba
20 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.06.2021 Typ Odoslané
21 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 25.05.2021 Typ Odoslané
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.07.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 20.07.2021 Typ Doručené
23 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 22.07.2021 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 12.10.2021 Typ Doručené
24a Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
25 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 18.10.2021 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.10.2021 Typ Doručené
26a Sprievodný list 20.10.2021 Typ Doručené
27 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 22.10.2021 Typ Odoslané
PP 31-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku