Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 30-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  30-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01W 1/00   
(54)  Názov  Pokročilá IoT meteostanica  
(57)  Anotácia  Pokročilá IoT meteostanica využívajúca koncept Internet of things na krátkodobú predpoveď výkonu fotovoltickej elektrárne pozostáva z piatich subsystémov, a to z jadra, senzorového subsystému, komunikačného subsystému, podporného subsystému a napájacieho subsystému. Pokročilá IoT meteostanica opísaná v tomto vynáleze je špecifická možnosťou poskytnutia dostatočnej rezervy na budúce rozširovanie pokročilej IoT meteostanice o ďalšie senzory, prípadne subsystémy, a tým zabezpečenie znalosti vývoja výroby elektrickej energie v lokálnych zdrojoch, a teda aj vo fotovoltických elektrárňach, čo môže výrazným spôsobom pomôcť pri riadení spotreby elektrickej energie. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.; Zvolenská 1779/16, 010 08 Žilina 8; SK;
Matuška Slavomír, Ing., PhD.; Gerlachovská 3105/10, 010 08 Žilina 8; SK;
Radilová Martina, Ing., PhD.; Námestie Ľudovíta Fullu 1665/4, 010 01 Žilina 1; SK;
Šinko Martin, Ing.; Veľká okružná 2634/46, 010 01 Žilina 1; SK;
Sýkora Peter, Ing., PhD.; Štúrova 1303/46, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK;
Kamencay Patrik, Ing., PhD.; Rosinská 8542/32C, 010 08 Žilina 8; SK;
Benčo Miroslav, Ing., PhD.; Vyšný Žipov 273, 094 33 Vyšný Žipov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 30-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 30-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.04.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 01.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 01.04.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 01.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.04.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.04.2020 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 29.04.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 10.05.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 10.05.2021 Typ Doručené
5b Opis 10.05.2021 Typ Doručené
5c Patentové nároky 10.05.2021 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie PP 21.07.2021 Typ Interné listy
PP 30-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku