Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 30-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  30-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01V 5/14  G01N 23/00  B65D 90/48   
(54)  Názov  Zariadenie na odhaľovanie nelegálnych úkrytov v náklade železnej rudy 
(57)  Anotácia  Zariadenie pozostáva z generátora (1) neutrónov, pod ktorým je umiestnený kolimátor (5) na vytvorenie zvislého zväzku neutrónov prenikajúcich cez skenovanú vrstvu ťažkého nákladu (6), zo systému detektorov (8) vzdialenosti umiestneného nad vagónom, ktorý je určený na meranie obrysovej hrúbky vrstvy (11) nákladu (6), hlavne naloženej železnej rudy, ďalej nad vagónom je umiestnené zariadenie (10) na meranie obsahu vlhkosti v náklade (6) a pod vagónom na úrovni koľajníc je priečne na koľajnice umiestnený rad detektorov (7) na detekciu neutrónov a gama žiarenia prenikajúcich skenovaným nákladom (6), pričom zmena spektra energií neutrónov a gama žiarenia je zaznamenávaná na rádiografickom zobrazení na indikáciu možného úkrytu (9) balíkov cigariet. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fülöp Marko, Ing., CSc.; Palisády 735/55, Bratislava-Staré Mesto;
Žilák Ondrej; Dulovská cesta 165/14, Svätý Peter 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Žilák Ondrej; Dulovská cesta 14, 946 57 Svätý Peter; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  83-2018 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2019 12/2019 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 07.12.2022 23/2022 FB9A
 
PP 30-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.04.2019 60,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 30-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 30-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 25.03.2019 Typ Doručené
Opis 25.03.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 25.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 25.03.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.03.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 10.04.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.05.2019 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 02.09.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.09.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2019 Typ Doručené
Identifikátor osoby 10.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.09.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 10.10.2022 Typ Odoslané
PP 30-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku