Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 30-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  30-2019 
(22)  Application Date  11.05.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.12.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G01V 5/14  G01N 23/00  B65D 90/48   
(54)  Title  Zariadenie na odhaľovanie nelegálnych úkrytov v náklade železnej rudy 
(57)  Abstract  Zariadenie pozostáva z generátora (1) neutrónov, pod ktorým je umiestnený kolimátor (5) na vytvorenie zvislého zväzku neutrónov prenikajúcich cez skenovanú vrstvu ťažkého nákladu (6), zo systému detektorov (8) vzdialenosti umiestneného nad vagónom, ktorý je určený na meranie obrysovej hrúbky vrstvy (11) nákladu (6), hlavne naloženej železnej rudy, ďalej nad vagónom je umiestnené zariadenie (10) na meranie obsahu vlhkosti v náklade (6) a pod vagónom na úrovni koľajníc je priečne na koľajnice umiestnený rad detektorov (7) na detekciu neutrónov a gama žiarenia prenikajúcich skenovaným nákladom (6), pričom zmena spektra energií neutrónov a gama žiarenia je zaznamenávaná na rádiografickom zobrazení na indikáciu možného úkrytu (9) balíkov cigariet. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fülöp Marko, Ing., CSc.; Palisády 735/55, Bratislava-Staré Mesto;
Žilák Ondrej; Dulovská cesta 165/14, Svätý Peter 
(72)  Inventor(s)  Žilák Ondrej; Dulovská cesta 14, 946 57 Svätý Peter; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  83-2018 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2019 12/2019 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 07.12.2022 23/2022 FB9A
 
PP 30-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.04.2019 60,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 30-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 30-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.03.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 25.03.2019 Type Delivered
Opis 25.03.2019 Type Delivered
Patentové nároky 25.03.2019 Type Delivered
Výkresy 25.03.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 27.03.2019 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 10.04.2019 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.05.2019 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 02.09.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.09.2019 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2019 Type Delivered
Identifikátor osoby 10.09.2019 Type Delivered
Plná moc 10.09.2019 Type Delivered
Sprievodný list 10.09.2019 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 10.10.2022 Type Sent document
PP 30-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku