Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 3-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  3-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 7/00  E04B 1/58   
(54)  Názov  Väzobný montážny modul a rýchloupínací spojovací uzol skladačkových montovaných konštrukcií 
(57)  Anotácia  Rýchloupínací spojovací uzol skladačkových montovaných konštrukcií je tvorený väzobným montážnym modulom (4), ďalej aspoň jedným spojovacím tyčovým prvkom (5) vybaveným upínacou doskou (6) a rýchloupínacími maticovými skrutkami (7). Upínacia doska (6) má v centrálnej časti technologické vybranie (8), do ktorého je vsunutý a pevne spojený spojovací tyčový prvok (5). Upínacia doska (6) má tvar steny objemového útvaru väzobného montážneho modulu (4), pričom v okrajových hranách upínacej dosky (6) je rozmiestnená sústava striedavo usporiadaných prvých úzkych spojovacích výrezov (2) a druhých širokých spojovacích výrezov (3). Spojovací tyčový prvok (5) je ukončený klipovým zámkom (8) komplementárnym k tvarovému vybraniu (1) v centrálnych častiach stien objemového útvaru väzobného montážneho modulu (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Golfer SK, s.r.o.; Suché Miesto 138, 900 25 Chorvátsky Grob; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  nezverejniť pôvodcov na vlastnú žiadosť; ; XX 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.08.2018 08/2018 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 14.04.2021 07/2021 FB9A
 
PP 3-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 3-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.01.2017 Typ Doručené
1a Opis 03.01.2017 Typ Doručené
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 03.01.2017 Typ Doručené
1c Plná moc 03.01.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 09.01.2017 Typ Doručené
2a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 09.01.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 11.01.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 11.01.2017 Typ Doručené
3b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 11.01.2017 Typ Doručené
4 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2017 Typ Platba
5 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.02.2017 Typ Platba
6 všeobecný referátnik 16.03.2017 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 24.05.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 24.05.2018 Typ Interné listy
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.07.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 14.07.2020 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise zmeny 15.07.2020 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 12.02.2021 Typ Odoslané
PP 3-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.07.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku