Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 29-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  29-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 1/00  B23K 3/00   
(54)  Názov  Spôsob spájkovania elektrónovým lúčom pre kombinácie materiálov keramika/kov a prípravok 
(57)  Anotácia  Spôsob spájkovania elektrónovým lúčom pre kombinácie materiálov keramika/kov je založený na tom, že medzi dva kombinované spájkované materiály aktívny kov/keramický materiál umiestnené v prípravku sa kladie vrstva neaktívnej spájky. Rozfokusovaným elektrónovým lúčom vo vákuu 1.10–2 Pa pri teplote 650 °C až 1 000 °C smerovaným na prípravok sa uskutočňuje prenos tepla z prípravku na kombinované spájkované materiály aktívny kov/keramický materiál a neaktívnu spájku. Prípravkom na vytvorenie spájkovaného spoja je prstencové teleso s horným vnútorným zapusteným osadením. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK;
Urminský Ján, Ing., PhD.; Botanická 2827/1, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2020 07/2020 BA9A
 
PP 29-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 29-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.04.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 01.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 01.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 01.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 01.04.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 01.04.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 01.04.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 02.04.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.04.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 06.04.2020 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 17.04.2020 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2020 Typ Platba
7 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2020 Typ Platba
8 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 27.04.2020 Typ Platba
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 28.04.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 28.04.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 28.04.2020 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 15.05.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 15.05.2020 Typ Doručené
11b Opis 15.05.2020 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.05.2020 Typ Interné listy
13 pokyn na zverejnenie PP 20.05.2020 Typ Interné listy
14 oznámenie o skoršom zverejnení 27.05.2020 Typ Odoslané
PP 29-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku