Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 29-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  29-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24C 1/10  C21D 7/04   
(54)  Názov  Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov 
(57)  Anotácia  Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov je tvorený vodiacim tŕňom (2) na jednom konci ukončeným hlavicou s guľôčkou (3) a na druhom konci je ukončený pružným členom (4). Vodiaci tŕň (2) je uložený v puzdrovom guľôčkovom vedení (1) a pružný člen (4) je uložený v dynamometri (5), ktorý je pevne spojený so základovou platňou (6). Základová platňa (6) je pevne upevnená na sústruhu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava 8; SK;
Bachratý Michal, doc. Ing., PhD.; Šalviová 26, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK;
Králik Marian, doc. Ing., CSc.; Mamateyova 5, 851 04 Bratislava-Petržalka; SK;
Peterka Jozef, Dr. Ing. prof.; Ulica Adama Štrekára 8118/53, Trnava;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; Beethovena 34, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2020 10/2020 BA9A
 
PP 29-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.04.2019 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.04.2019 30,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.08.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.12.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 29-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 29-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 23.03.2019 Typ Doručené
Opis 23.03.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 23.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 23.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.03.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.04.2019 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.04.2019 Typ Platba
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.04.2019 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 30.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 16.05.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 27.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.05.2019 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 07.06.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.07.2019 Typ Doručené
Opis 30.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2019 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 06.08.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.09.2019 Typ Doručené
Opis 05.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.09.2019 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 01.07.2020 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 22.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.05.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 07.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.07.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 02.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.09.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 26.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 28.11.2022 Typ Odoslané
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.01.2023 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 23.01.2023 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 23.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 23.01.2023 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.01.2023 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2023 Typ Doručené
pokyn na udelenie 27.02.2023 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.03.2023 Typ Odoslané
PP 29-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku