Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 283-2004
(11)  Číslo patentu  286742 
(21)  Číslo prihlášky  283-2004 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.07.2004 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  06.04.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.02.2006 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.04.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02D 15/00   
(54)  Názov  Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom 
(57)  Anotácia  Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom pozostáva z mechanizmu piestového stroja s kruhovo usporiadanými valcami, bloku valcov, nepohyblivého rámu, ložiska, riadeného ovládacieho prvku a príslušenstva piestového stroja. Blok valcov (1) je otočne uložený v nepohyblivom ráme (2) prostredníctvom ložiska (3), pričom riadený ovládací prvok (4) je súčasne pripojený k bloku valcov (1) a k nepohyblivému rámu (2) prostredníctvom príslušných väzieb, ktorými zabezpečuje vzájomné natočenie bloku valcov (1) proti nepohyblivému rámu (2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Veľký diel , 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kukuča Pavol, prof. Ing., PhD.; Daniela Dlabača 2, 010 01 Žilina; SK;
Isteník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Porúbka 156, 013 11 Lietavská Lúčka; SK;
Fitz Pavel, Ing., PhD.; Hlinská 32, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  14.07.2013 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.07.2013 
   Maximálna platnosť do  14.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.02.2006 02/2006 BA9A
2 Udelené patenty 06.04.2009 04/2009 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.04.2014 04/2014 MM4A
 
PP 283-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.03.2009 6 364,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 06.07.2010 7 132,50 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 06.07.2011 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 04.07.2012 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 283-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.07.2004 Typ Doručené
1a Opis 14.07.2004 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.07.2004 Typ Doručené
1c Anotácia 14.07.2004 Typ Doručené
1d Výkresy 14.07.2004 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.07.2004 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.07.2004 Typ Platba
3 správa o nedostatkoch podania 04.08.2004 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 12.08.2004 Typ Doručené
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.12.2004 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.12.2004 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie PP 24.10.2005 Typ Interné listy
8 správa o rešerši 25.02.2008 Typ Interné listy
9 záznam o vykonaní úplného prieskumu 14.08.2008 Typ Interné listy
10 pokyn na udelenie 14.08.2008 Typ Interné listy
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 30.01.2009 Typ Odoslané
12 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.02.2009 Typ Platba
13 rozhodnutie o udelení patentu 26.02.2009 Typ Odoslané
14 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.04.2009 Typ Odoslané
PP 283-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku