Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 28-2020
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  28-2020 
(22)  Application Date  31.03.2020 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  13.10.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  E02B 9/00   
(54)  Title  Kráčajúca malá vodná elektráreň 
(57)  Abstract  Kráčajúca malá vodná elektráreň pozostáva aspoň z dvoch hrebeňov (1) v tvare do vodorovného rovinného telesa rozvinutého mlynského kolesa. Hrebeň (1) tvorí rameno s osadenými lopatkami (10) alebo mnohobunkový štvorboký rošt (11), alebo mnohobunkovú šesťbokú voštinu (12), bunky sú zhora a zdola otvorené. Hrebeň (1) je zavesený na čapoch (20) samostatných výkyvných ramien (4). Druhý koniec samostatného výkyvného ramena (4) je pripojený čapom (22) k lineárnemu ložisku (3). Medzi bodmi samostatného výkyvného ramena (4), t. j. čapmi (20) a (22), je čap (21) zotrvačníka (2), umiestnený na obvodovej kružnici zotrvačníka (2), pričom hriadeľ zotrvačníka (2) je spojený prevodom s elektrickým generátorom (9). Medzi lineárnymi ložiskami (3) je vodorovné stabilizačné rameno (8). Pár hrebeňov (1) je navzájom pootočený o 180°. Každý hrebeň (1) má zotrvačníky (2), lineárne ložiská (3), samostatné výkyvné ramená (4) a vodorovné stabilizačné rameno (8). Hriadele zotrvačníkov (2) sú uložené na ráme pontónu alebo ukotvené. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(72)  Inventor(s)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 28-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 28-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 31.03.2020 Type Delivered
1a Opis 31.03.2020 Type Delivered
1b Výkresy 31.03.2020 Type Delivered
1c Patentové nároky 31.03.2020 Type Delivered
1d Anotácia 31.03.2020 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 31.03.2020 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 31.03.2020 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 01.04.2020 Type Delivered
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2020 Type Payment
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 15.04.2020 Type Sent document
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.04.2020 Type Payment
7 Doplnenie materiálov 07.10.2020 Type Delivered
7a Obrázok k anotácii 07.10.2020 Type Delivered
7b Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7c Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7d Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7e Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7f Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7g Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7h Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7i Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7j Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7k Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7l Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7m Výkresy 07.10.2020 Type Delivered
7n Patentové nároky 07.10.2020 Type Delivered
7o Príloha inde neuvedená 07.10.2020 Type Delivered
7p Opis 07.10.2020 Type Delivered
7q Anotácia 07.10.2020 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie PP 23.07.2021 Type Internal Letter
PP 28-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku